Гражданско дело 3873/2019 - Определение - 03-07-2019

Определение по Гражданско дело 3873/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7397

                                        гр. Пловдив, 03.07.2019 г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на  03.07.2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

разгледа гр. д. № 3873/2019 г. и намери следното:

 

 Производството е образувано по искова молба на     Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД против             М.К.С. с цена на иска 4156,62  лв., като ответникът не е намерен на адреса, посочен в исковата молба, който съвпада с адреса по изисканата справка за адресна регистрация. Тъй като ответникът не е намерен на регистрирания адрес, на връчителя е изпратено указание за приложение на чл. 47 от ГПК. В изпълнение на това връчителят е извършил залепване на уведомление по чл. 47, ал. 1 от ГПК. В уведомлението е посочено, че книжата са на разположение на ответника в канцеларията на съда и могат да бъдат получени в двуседмичен срок от залепването. Този срок е изтекъл и съгласно разпоредбата на чл. 47 ал. 5 от ГПК съобщението следва да се счита за връчено. При това положение чл. 47 ал. 6 от ГПК предвижда съобщението да се приложи към делото и на ответника да бъде назначен особен представител - на разноски на ищеца, които съдът определя по правилата на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм. и доп., бр. 2 от 9.01.09 г.), като възнаграждението може да бъде и под минималния размер, но не по – малко от една втора от него. С оглед фактическатата и правна сложност на делото и размера на претенцията, съдът счита, че справедлив се явява в размер на възнаграждението – 520 лв. Затова  на ищеца е указано в едноседмичен срок да представи доказателство за внесено възнаграждение за особен представител на ответника в указания размер.

Препис от разпореждането е редовно връчен на 20.06.2019 г. на ищеца. В предоставения  срок   констатираните нередовности не са отстранени. Срокът е продължен с още една седмица, като и в продължения срок нередовностите не са отстранени.  

          С оглед горното и доколкото съдът е указал последиците от липсата на доказателства за заплатен депозит за особен представител, то исковата молба следва да бъде върната, а производството прекратено. Следва да се обезсили и издадената заповед за изпълнение.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА  искова молба на    Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД против                 М.К.С. с цена на иска 4156,62  лв. за признаване на установено, че се дължат сумите, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 17898/2018 г. по описа на ПРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 3873/2019 г. по описа на ПРС.

ОБЕЗСИЛВА Заповед  за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 17898/2018 г. по описа на ПРС.

Разпореждането   може да се обжалва с частна жалба пред ОС – Пловдив в 1 – седмичен срок от съобщаването.

Препис от разпореждането да се връчи на  ищеца.

   

РАЙОНЕН СЪДИЯ:    /п/

Вярно с оригинала.

ПМ