Гражданско дело 3741/2019 - Определение - 16-07-2019

Определение по Гражданско дело 3741/2019г.

  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 7943                       16.07.2019 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 16.07.2019 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 3741 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

 

Производството е по чл. 34 от ЗС. ………………………………………………………………………………………

Предвид това са налице предпоставките на чл. 129, ал. 3 от ГПК за връщане на исковата молба на подателя и.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 3741/19 на ПРС.

ВРЪЩА исковата молба на Е.С.Т. чрез адв. М.-К.  на подателия й.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.