Гражданско дело 3734/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 3734/2019г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

  2957     12.07.2019г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на първи юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

при секретаря Марина Кондарева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3734 по описа на съда за 2019 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.530 и сл. ГПК.

         Образувано е по молба за промяна във фамилно име, на основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

…………………………………………………………………………………………………………..

         По изложените съображения съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна във фамилното име на И.Д.М.-К., ЕГН ********** *** от М.-К. на К..

 

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Община ***, за отразяване в регистрите на населението, до служба „ГРАО” на областно ниво и до Бюро „Съдимост” при ПРС, за отразяване на допуснатата промяна.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ