Гражданско дело 3587/2019 - Определение - 08-07-2019

Определение по Гражданско дело 3587/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7608/08.07.2019 г.

 

Година 2019                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                  І брачен състав

На осми юли                                                        Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 3587 по описа за 2019 година

На поименното повикване в 14,17 часа се явиха:

 

…………………………………………………………………………………

ЕТО защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ИЗМЕНЯ  размера на присъдената с Решение № 2561/21.06.2012 г., постановено по гр. д. № 2399/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ брачен състав, месечна издръжка, дължима от Р.В.С., с ЕГН ********** на М.Р.С., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Д.Г.Г., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 120 лв. на 180 лева (сто и осемдесет лева) месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 05.03.2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ИЗМЕНЯ  размера на присъдената с Решение № 2561/21.06.2012 г., постановено по гр. д. № 2399/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ брачен състав, месечна издръжка, дължимата от Р.В.С., с ЕГН ********** на В.Р.С., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Д.Г.Г., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 150 лв. на 200 лева (двеста лева) месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 05.03.2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Р.В.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 79,20 лв. /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 3587/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 14,35 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: /п/ С. Александрова

 

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.