Гражданско дело 3550/2019 - Определение - 08-07-2019

Определение по Гражданско дело 3550/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7624/08.07.2019 г.

 

Година 2019                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                  І брачен състав

На осми юли                                                        Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 3550 по описа за 2019 година

На поименното повикване в 13,32  часа се явиха:

 

…………………………………………………………………………………

ЕТО защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на детето А.Г.П., с ЕГН ********** на майката М.Д.С., ЕГН **********, като се определя местоживеенето на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Г.Н.П., ЕГН ********** и детето А.Г.П., с ЕГН **********, както следва:  

До навършване на ***-годишна възраст на детето:

- всяка първа и трета седмица от месеца, от 17.00 часа в петьк до 17.00 часа в неделя, с преспиване на детето при бащата, като за първа седмица на месеца се счита седмицата, в която всички дни са с дати от съответния месец;

- всяка втора и четвърта седмица от месеца в ден сряда или четвъртък, за времето от 17.00 часа до 20 00 часа;

- 3 пъти по 7 дни през лятото по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката;

- За Коледните празници през четните календарни години за времето от 11.00 часа на 25-ти декември до 18.00 часа на 27-ми декември;

- За Новогодишните празници през нечетните календарни години за времето от 10.00 часа на 30-ти декември до 18.00 часа на 1-ви януари на следващата календарна година;

- През първата половина на Великденските празници през четните календарни години и за втората половина на тези празници през нечетните календарни години;

- На Гергъовден всяка календарна година от 10.00 часа до 20.00 часа;

- На рождения ден на бащата – *** *** - всяка календарна година, от 17.00 часа на този ден до 8.00 часа на следващия ден, като бащата се ангажира да заведе детето на г. или в дома на майката, ако денят е присъствен и съобразно режима за лични контакти;

- На рождения ден на детето – *** *** и на имения му ден *** *** бащата има правото да бъде с детето не по-малко от 3 астрономически часа, ако родителите не постигнат съгласие за съвместно празнуване на личните празници на сина им.

- Майката има право да бъде с детето си на своя рожден ден - *** *** и ако този ден съвпадне с време, през което детето е при бащата според режима за лични контакти, бащата няма да се ползва от режима през тази седмица, а ще ползва същия в първия следващ уикенд.

- Майката има право да бъде с детето на своя имен ден – *** ***, от 10.00 часа до 20.00 часа, но ако детето е при бащата съгласно режима за лятото, то тя ще трябва да вземе детето от мястото, където то се намира с бащата и да го върне на мястото, откъдето го е взела.

 

След навършване на ***-годишна възраст на детето:

- всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петьк до 17.00 часа в неделя, с преспиване на детето при бащата, като за първа седмица на месеца се счита седмицата, в която всички дни са с дати от съответния месец;

- всяка втора и четвърта седмица от месеца в ден сряда или четвъртък, за времето от 17.00 часа до 20 00 часа;

- Един месец през лятото или 2 пъти по 15 дни или 3 пъти по 10 дни по време, което не съвпада с годипшия отпуск на майката;

- За Коледните празници през четните календарни години за времето от 11.00 часа на 25-ти декември до 18.00 часа на 27-ми декември;

- За Новогодишните празници през нечетните календарни години за времето от 10.00 часа на 30 декември до 18.00 часа на 1-ви януари на следващата календарна година;

- През първата половина на Великденските празници през четните календарни години и за втората половина на тези празници през нечетните календарни години;

- През първата половина на зимната и пролетната ученически ваканции, както и другите ваканции в учебно време, определени от МОН;

- На Гергьовден всяка календарна година от 10.00 часа до 20.00 часа;

- На рождения ден на бащата – *** *** - всяка календарна година от 17.00 часа на този ден до 8.00 часа на следващия ден, като бащата се ангажира да заведе детето на г. или у. или в дома на майката, ако денят е присъствен и съобразно режима за лични контакти;

- Бащата има правото да присъства на първия и последен учебен ден на детето всяка учебна година, на всички тьржества, състезания и др. публични прояви с негово участие, както в д. г., така и в у., а също и в извънучебно време;

- На рождения ден на детето – *** *** и на именния му ден – *** *** бащата има правото да бъде с детето не по-малко от 3 астрономически часа, ако родителите не постигнат съгласие за съвместно празнуване на личните празници на сина им.

- Майката има право да бъде с детето си на своя рожден ден – *** *** и ако този ден съвпадне с време, през което детето е при бащата според режима за лични контакти, бащата няма да се ползва от режима през тази седмица, а ще ползва същия в първия следващ уикенд.

- Майката има право да бъде с детето на своя имен ден – *** ***, от 10.00 часа до 20.00 часа, но ако детето е при бащата съгласно режима за лятото, то тя ще трябва да вземе детето от мястото, кьдето то се намира с бащата и да го върне на мястото, откъдето го е взела.

Други договорки:

Страните се споразумяват детето да присъства на личните празници на с. с. Й. С. Й. - рожден ден на *** *** и имен ден, на *** ***, като в случай, че тези празници съвпаднат с дни, когато детето е при бащата съгласно режима за лични контакти, то бащата има правото да бъде с детето в първата следваща събота след съответния личен празник на Й., от 10.00 часа до 20.00 часа.

Майката е длъжна да уведомява бащата до 5-ти юни на календарната година за времето през лятото, когато ще ползва отпуск и ще бъде с детето, а бащата е длъжен до 10-ти юни на сыцата година да я уведоми за времето, когато той ще бъде с детето през лятото на същата година съобразно режима за лични контакти.

За времето от един месец през лятото, когато майката ще ползва отпуск и ще бъде с детето, бащата няма да се ползва от режима на лични контакти с детето през първата, втората, третата и четвъртата седмица от месеца.

За изпълнение на режима за лични контакти бащата ще взема и връща детето от и в дома на майката, която е длъжна да го уведомява писмено за адреса си и за неговата промяна.

Към деня на подписване на това споразумение, майката и детето са на адрес: ***.

Бащата има правото да присъства на първия и последен учебен ден на детето всяка учебна година, на всички тържества, състезания и др. публични прояви с негово участие, както в д. г., така и в у., а също и в извънучебно време;

Всеки от родителите е длъжен да уведомява другия родител при здравословен проблем на детето.

ОСЪЖДА бащата Г.Н.П., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете А.Г.П., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Д.С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200 лв. /двеста лева/, считано от 01.01.2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане. Издръжката ще се заплаща по банковата сметка на майката, по която и досега са превеждани издръжките за детето, до 15-то число на месеца.

ОСЪЖДА бащата Г.Н.П., ЕГН ********** да заплати на ненавършилото пълнолетие дете А.Г.П., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Д.С., ЕГН **********, месечна издръжка за времето от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г., а именно разликата до 200 лв. месечна издръжка в размер общо на 360 лв. / 6 месеца по 60 лв./ на равни месечни вноски по 60 лв. всяка заедно с дължимата ежемесечна издръжка от 200 лв., считано от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. Към настоящия момент бащата е заплатил сумата от 560 лв. /петстотин и шестдесет лева/, представляваща издръжка за четири месеца, по 140 лв. за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Извън договорената месечна издръжка бащата ще купува дрехи на детето по свой избор, ще заплаща разходите по лечение на детето в болнично заведение, когато лечението е предписано от лекари, ще заплаща лекарства, медикаменти и медицинска козметика, изписани за детето от лекари със съответни рецепта и ще поема половината от разходите за занимания на детето със спорт /1 спорт/ и половината от разходите за усвояване на 1 чужд език, определени по съгласие на родителите.

За времето през лятото, когато детето е при бащата съгласно режима за лични контакти, той не дължи заплащане на издръжка за детето за този период.

ОСЪЖДА Г.Н.П., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 3550/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 13,57 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: /п/ С. Александрова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.