Гражданско дело 3398/2019 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 3398/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  2855                          Година  2019                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             VІІІ граждански състав

На 08.07                                                                                        Година 2019

В публично заседание на 11.06.2019 г. в следния състав:

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  3398  по описа за   2019         година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно основание чл.422 във връзка с чл.415, ал.1, т.2 и чл.124, ал.1 от ГПК.

Ищецът “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив моли съдът да постанови решение при условията на признание на иска, с което да признае за установено по отношение на ответника, че последният му дължи сумата 942, 58 лева, представляваща неплатени задължения за консумирана питейна и отведена канална вода за периода 13.10.2014 г. - 08.11.2018 г. за обект, находящ се в гр. ***; сумата 138, 23 лева – обезщетение за забава за периода 31.12.2014 г. - 31.10.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда - 21.11.2018 г. до окончателното плащане, които суми е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 10384/29.11.2018 г., издадена по ч. гр. дело № 18467/2018 г. по описа на ПРС – ІХ гр. състав, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски – включително и тези в заповедното производство.

Ответникът В.С.К. *** признава иска и моли съдът да постанови решение при условията на признание на иска, с което да го уважи.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства е видно, че със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 10384/29.11.2018 г., издадена по ч. гр. дело № 18467/2018 г. по описа на ПРС – ІХ гр. състав, е било разпоредено ответникът да заплати на дружеството-ищец сумата 942, 58 лева, представляваща неплатени задължения за консумирана питейна и отведена канална вода за периода 13.10.2014 г. - 08.11.2018 г. за обект, находящ се в гр. ***; сумата 138, 23 лева – обезщетение за забава за периода 31.12.2014 г. - 31.10.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда - 21.11.2018 г. до окончателното плащане, както и разноските по делото, от които: 25 лева – държавна такса и 300 лева – адвокатско възнаграждение. Тъй като Заповедта е била връчена на ответника при условията на чл.47 от ГПК, на ищеца са били изпратени указания по чл.415, ал.1, т.2 от ГПК, и ищцовото дружество е подало искова молба за установяване на вземанията си по заповедта в срока по чл.415 от ГПК, въз основа на която е било образувано настоящето дело.

Съдът, като обсъди доказателствата по делото, предвид направеното от ответника признание на иска (което не попада сред ограниченията по чл.237, ал.3 от ГПК) и с оглед на разпоредбата на чл.237, ал.1 и ал.2 от ГПК, намира, че искът се явява доказан по основание и по размер и следва да се уважи изцяло.

С оглед на изхода от спора ответника следва да заплати на ищеца направените разноски за производството по настоящето и по посоченото частно гражданско дело в размер общо на 400 лева – платени държавни такси за двете дела и адвокатско възнаграждение в заповедното производство, като в съдебното заседание по делото на 11.06.2019 г. пълномощникът на ищцовото дружество се е отказал от искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за производството по настоящето дело, поради което и не следва да се присъжда такова в полза на ищеца.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА В.С.К., ЕГН: **********,***, ЧЕ ТОЙ ДЪЛЖИ НА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, представлявано от *** С.Л.Н., сумата 942, 58 лева, представляваща неплатени задължения за консумирана питейна и отведена канална вода за периода 13.10.2014 г. - 08.11.2018 г. за обект, находящ се в гр. ***; сумата 138, 23 лева – обезщетение за забава за периода 31.12.2014 г. - 31.10.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда - 21.11.2018 г. до окончателното плащане, които суми е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 10384/29.11.2018 г., издадена по ч. гр. дело № 18467/2018 г. по описа на ПРС – ІХ гр. състав.

ОСЪЖДА В.С.К., с посочените ЕГН и адрес, ДА ЗАПЛАТИ НА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление и Законен представител, направените разноски за производството по делото и по ч. гр. дело № 18467/2018 г. по описа на ПРС – ІХ гр. състав  В РАЗМЕР НА 400 лев.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

СЛЕД влизане в сила на решението ДА СЕ ВЪРНЕ на ПРС – ІХ гр. състав ч. гр. дело № 18467/2018 г., ЗАЕДНО със заверен препис от настоящето съдебно решение.

                                                                         

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ