Гражданско дело 3338/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 3338/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   3118         22.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                               I брачен състав

На двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  3338                                                 по описа за   2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         ***********************************************************

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Б.Х.А., ЕГН **********, с адрес: ***, ** и А.К.Д. - А., ЕГН **********,***, сключен на **. в гр. С., съставен Акт за граждански брак № ***. като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.      

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху децата А.Б. А., ЕГН ***********, родена на ***г., М.Б.А., ЕГН **********, родена на ***г. и О.Б. А., ЕГН **********, родена на ***г се предоставят на майката А.К.Д. - А., ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на бащата Б.Х.А., ЕГН ********** с децата А.Б. А., ЕГН ***********, М.Б.А., ЕГН ********** и О.Б. А., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00. часа в събота до 17,30 часа в неделя, с преспиване при бащата; една седмица през лятната ваканция на децата, която да не съвпада с платения годишен отпуск на майката; официално определените дни за Коледна ваканция на децата на всяка четна година и официално определените дни за Великденска ваканция - на всяка нечетна година, като бащата се задължава, за осъществяване на всички гореизброени контакта, да взема и да връща децата от и в дома на майката.

ОСЪЖДА бащата Б.Х.А., ЕГН ********** да заплаща на всяко от ненавършилите пълнолетие деца А.Б. А., ЕГН ***********, М.Б.А., ЕГН ********** и О.Б. А., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител А.К.Д. - А., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 150 /сто и петдесет/ лева месечно, считано от дата постановяване на съдебното решение – 22.07.2019г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжките са платими по банкова сметка *** А.К.Д. — А. до 10-то /десето/ число на всеки календарен месец.

ПОСТАНОВЯВА съпругата А.К.Д. - А., ЕГН ********** след прекратяване на брака да запази брачното фамилно име Д. - А..

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

Страните не притежават придобити по време на брака, недвижими имоти и/или автомобили в режим на СИО.

 Съпрузите нямат общи влогове и задължения към банки, фирми, дружества или към физически лица, като личните задължения на всеки един от съпрузите остават за всеки от тях, така както са поети.

Движимите вещи страните са поделили доброволно помежду си.

ОСЪЖДА А.К.Д. - А., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Б.Х.А., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 339,00 лева /триста тридесет и девет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд - Пловдив.

                

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Т. Маслинкова

Вярно с оригинала.

М.К.