Гражданско дело 3245/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 3245/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер 3119              22.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                             I брачен състав

На двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на деветнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 3245                                                         по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         ***********************************************************

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.И.К., с ЕГН ********** и К.И.К., с ЕГН **********, сключен на ***. в гр. П., като е съставен Акт за граждански брак № ****. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете И.К.К., с ЕГН ********** се предоставят на майката Е.И.К., с ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на К.И.К., с ЕГН ********** с детето И.К.К., с ЕГН **********, както следва: До навършване на * възраст на детето: Всяка първа и трета събота и неделя, без преспиване, от 10,00 часа до 19,00 часа дома и в присъствието на майката.

До навършване на * възраст на детето: Всяка  първа и трета събота и неделя, без преспиване, от 10,00 часа до 19,00 часа, бащата има право да взима детето при себе си.

До навършване на * възраст на детето: Всяка  първа и трета събота и неделя, с преспиване в дома на бащата, от 10,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя, както и две седмици през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката.

След навършване на * възраст на детето: Всяка  първа и трета събота и неделя, с преспиване в дома на бащата, от 10,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя, както и четири седмици през лятото, разделени на два пъти по две седмици, както и през зимната и пролетната ваканция на детето, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката.

По отношение на официалните празници: Детето ще прекарва с баща си рождения ден на баща си, както и Коледните празници, а Великденските празници ще прекарва с майка си.

Рожденият ден на детето ще се празнува в дома на детето съвместно с двамата родители и членовете на разширеното семейство.

ОСЪЖДА бащата К.И.К., с ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете И.К.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.И.К., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 200лв. /двеста лева/, считано от месец юни 2019 г. до месец декември 2019 г.

ОСЪЖДА бащата К.И.К., с ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете И.К.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.И.К., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 250 лв., /двеста и петдесет лева/, считано от месец януари 2020 г. до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от падежа до окончателното й изплащане. Издръжката ще се плаща до 5-то число на текущия месец.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Е.И.К., с ЕГН ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното фамилно име Ф.

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ОСЪЖДА Е.И.К., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА К.И.К., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 190,00 лева /сто и деветдесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Т. Маслинкова

Вярно с оригинала.

М.К.