Гражданско дело 3192/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 3192/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 2740

 

 

гр. Пловдив, 01.07.2019 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на тридесет и първи май през две хиляди и деветнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3192 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството по делото е по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, ……………………………………

Водим от горното, Съдът    

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ДОПУСКА промяна на личното име на К. - М.В.А. с ЕГН ********** с адрес гр. Пловдив, ж. к. „Т.“ № 3**, вх. *, ет. *, ап. *от К. - М.В.  на К..

         ДОПУСКА добавяне на името А. като бащино име на К. - М.В.А. с ЕГН ********** с адрес гр. Пловдив, ж. к. „Т.“ № 3**, вх. *, ет. *, ап. *.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчване на страните.

 

Препис от решението, след влизането му сила, следва да бъде изпратено на Община Пловдив за отразяване на допуснатата промяна в регистрите за гражданското състояние, на РС Пловдив - Бюро „Съдимост” и на ЕСГРАОН на областно ниво. 

 

СЪДИЯ: /П/ ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д.Д