Гражданско дело 3191/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 3191/2019г.

                                                                    Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3098

 

                                                        22.07.2019г., гр. Пловдив

 

                                               В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр. състав в публично съдебно заседание на  шестнадесети юли   две хиляди и  деветнадесета година, в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 3191 по описа на съда за 2019г., намира за установено следното :

Иск с правно основание чл. 144 от СК, предявен от  Г.В.В.  от гр. П.   срещу  В.В. ***. Твърди се, че  ищцата е навършила *****г.  на ******г.  и продължава да учи  в п. к. на ************.   Твърди се, че ответникът няма задължения към други свои низходящи.   Ищцата няма възможност да полага труд, от който да се издържа, тъй като е целодневно заета в учебния процес. Няма и други източници на доходи.  Майка й  поема битовите й и комунални разходи, но средствата са недостатъчни.

По изложените в исковата молба подробни съображения  от съда се иска да бъде осъден ответника да заплаща месечна издръжка на  детето  Г.  в размер на 250,00 лева месечно  до завършване на  в. й  образование, считано от ******г. Претендира се законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до пълното изплащане на сумата. Претендират се разноски.

         Ответникът, редовно и своевременно призован, не е взел становище по предявения иск и не се явява в съдебно заседание по делото. Не е депозирал и писмен отговор на исковата  молба.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

         Ищецът е формулирал искане по чл. 238, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника в съдебно заседание по делото. Съдът намира, че това искане следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките за това. На първо място ответникът в предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил в съдебно заседание, за което е бил редовно призован, не е изпратил представител. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение. На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника. И на последно място - налице е и предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в съдебно заседание от ищцовата страна  доказателства, искът е  вероятно основателен. Ето защо искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, които се констатираха в размер на 600,00 лева за адвокатски хонорар.

В съответствие с размера на присъдената издръжка за детето, ответникът ще бъде осъден да заплати държавна такса по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт в  размер 120,00 лева.

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И    :

 

         ОСЪЖДА  В.В.,  ЛНЧ: ********** ***  да заплаща на  Г.В.  В., ЕГН  ********** ***  ИЗДРЪЖКА   на основание чл. 144 от СК   в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева месечно, считано от *****г. до навършване на д. и п. годишна възраст от  ищеца при обучение във в.  учебно заведение за предвидения срок на обучение   или до  настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка месечна вноска от падежа до окончателното изплащане.

         ОСЪЖДА    В.В.,  ЛНЧ: ********** ***    да заплати по сметка на ПдРС в полза на бюджета на съдебната власт  държавна такса върху уважената част от иска  в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева.

ОСЪЖДА   В.В.,  ЛНЧ: ********** ***  да заплати на  Г.В.  В., ЕГН  ********** ***  направените по делото разноски  в размер на 600,00 /шестстотин/ лева.

         Решението не подлежи на обжалване. Същото следва да се връчи на страните.

 Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 ГПК.

 

          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР