Гражданско дело 3188/2019 - Решение - 11-06-2019

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

/неприсъствено/

 

         № 2412                   11.06.2019г.                    Гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                     

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, I-ви гр. състав в открито съдебно заседание на пети юни  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

при участието на секретаря Цвета Тошева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3188 по описа на ПРС за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:  

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД, член 92 ЗЗД и чл. 240, ал. 2 ЗЗД.

     Ищецът Кооперация „Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частни земеделски стопани – Марица инвест“ с ЕИК 115013944, чрез пълномощника си адв. Н. Р.е предявил против Б.Ю.Г., ЕГН **********, З.В.Г., ЕГН **********, Ю.Б.Г., ЕГН ********** и С.А.К., ЕГН **********  обективно съединени искове за солидарното им осъждане да заплатят на ищеца следните суми: 4113,70 лева остатък от просрочена и неплатена главница по договор за заем № **/17.12.2015г.,ведно със зак. лихва от 25.02.2019г. до окончателното й изплащане; 550,70 лева остатък от просрочена и неплатена договорна лихва по договор за заем № **/17.12.2015г. за периода 20.05.2017г.-20.11.2018г.; 147,98 лева неустойка по чл. 18, ал. 1 от договор за заем за периода 20.05.2017г.-24.02.2019г. вкл.; 244,03 лева неустойка за забава по чл. 18, ал. 2 от договор за заем за периода 20.05.2017г.-24.02.2019г. вкл..

      Препис от исковата молба е редовно връчен на ответниците, като от същите писмен отговор в срок не е постъпил. Ответниците са били редовно призовани за първото заседание по делото, като в изпратените до същите съобщения, изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

В първото съдебно заседание ответниците не са изпратили представител, като няма направено искане делото да се гледа в тяхно отсъствие. Препис от определението, с което е насрочено делото, е редовно връчен на страните, като със същото на всяка от тях отново са разяснени последиците по чл. 238, ал. 1 и сл. от ГПК.

В съдебно заседание ищецът, чрез пълномощника си е поискал на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК да бъде постановено неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът намира, че в настоящия случай всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответниците са налице. Ответниците не са депозирали писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, не изпращат представител в първото по делото заседание и не са направили искане делото да се разглежда в тяхно отсъствие.

Искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение е своевременно направено, като от представените с исковата молба писмени доказателства – договор за заем, у.ние на БНБ, заповед БНБ-**от 27.11.2014г., молба за кредит, становище на кредитния инспектор, погасителен план, искане за усвояване и обслужване на заема в лева, РКО № **, договори за поръчителство № **, счетоводна справка може да се направи извода за вероятната основателност на исковете. 

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК следва да се постанови такова решение, с което предявените искове да се уважат изцяло, като се осъдят ответниците солидарно да заплатят на ищеца претендираните суми изцяло.

Ищецът претендира направените по делото разноски за адв. възнаграждение, за които представя списък.  Същите, видно от договора за правна защита и съдействие, възлизат на сумата от 322,87 лева държавна такса и 1170 лева платено адв. възнаграждение изцяло и в брой. С оглед изхода на спора същите следва да се възложат в тежест на ответниците.

Така мотивиран, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА Б.Ю.Г., ЕГН **********, З.В.Г., ЕГН **********, Ю.Б.Г., ЕГН ********** и С.А.К., ЕГН ********** да заплатят солидарно на  Кооперация „Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частни земеделски стопани – Марица инвест“ с ЕИК 115013944 следните суми: 4113,70 лева остатък от просрочена и неплатена главница по договор за заем № **/17.12.2015г.,ведно със зак. лихва от 25.02.2019г. до окончателното й изплащане; 550,70 лева остатък от просрочена и неплатена договорна лихва по договор за заем № **/17.12.2015г. за периода 20.05.2017г.-20.11.2018г.; 147,98 лева неустойка по чл. 18, ал. 1 от договор за заем за периода 20.05.2017г.-24.02.2019г. вкл.; 244,03 лева неустойка за забава по чл. 18, ал. 2 от договор за заем за периода 20.05.2017г.-24.02.2019г. вкл., както и да заплатят солидарно сумата от 322,87 лева държавна такса и сумата от 1170 лева платено адв. възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване.

Ответникът може да търси защита срещу решението по реда на чл. 240 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.