Гражданско дело 2822/2019 - Определение - 15-07-2019

Определение по Гражданско дело 2822/2019г.

П Р О Т О К О Л № 7878

 

15.07.2019 година                                             гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХІ граждански състав  

На петнадесети юли                                           2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

Секретар: Малина Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

гражданско дело № 2822 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09,15 часа се явиха:

 

ИЩЦОВОТО ДРУЖЕСТВО „ИФАНТИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - уведомено от предходното съдебно заседание, представлява се от а. Н., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ „ЕВРОФУУД ГРУП“ ЕООД - редовно уведомен от предходното съдебно заседание, представлява се от а. М., с пълномощно по делото.

 

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

………………………………………………………………………………..

На основание чл. 78, ал. 9 ГПК, половината от внесената държавна такса в размер на 190,76 лв. следва да се върне на ищеца по посочената банкова сметка. ***прекратено.

Водим от горното,

СЪДЪТ

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2822/2019 г. по описа на ПРС – ХІ гр.с.

ДА СЕ ВЪРНЕ половината от внесената държавна такса в размер на 190,76 лв. на ищеца „Инфантис България“ ЕООД след посочване на банкова сметка.

***, с което Съдът одобрява постигнатата спогодба, има характер на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото, подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09,30 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:п

 

        

                                              СЕКРЕТАР:п

        

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП