Гражданско дело 2762/2019 - Решение - 31-10-2019

Решение по Гражданско дело 2762/2019г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    4162                        /31 10 2019 година                    град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На  31 10 2019 година

 

В закрито заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

 гр .дело номер 2762 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по чл.247 от ГПК.

***************************************************************************************************************

        

                                      

                                         Р    Е    Ш    И   :

          

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В   решение № 2359/07 06 2019 на ПРС  постановено по гр. д.2762/2019г ,като на стр 3 -4 от решението в т.5 вместо изписаното   1. ,,Страните се съгласяват, че след прекратяване на брака им семейното жилище, представлявашо общинско жилище, находящо се в гр. П., ж.р. „***", бул. „***" № **, вх. **, ет. **, ап. **, предоставено от Община П., съгласно договор за ползване на общинско жилище № ***/07.07.2011 г., за ползване под наем на съпруга К. С. А., за задоволяване на жилищните нуждите на семейството му, ще се ползва от съпругата Г.Б., която ще упражнява родителските права върху непълнолетното им дете Ю.К. А..

След прекратяването на брака между страните К. С. А. няма право да пребивава в семейното жилище без съгласието на  съпругата Г.Б..*** и режийните разходи за ползване на семейното жилище ,след прекратяване на брака ще се заплащат от съпругата Г.Б..,,

ДА СЕ ЧЕТЕ : ,,Семейното жилище на страните  ,представляващо общинско жилище,находящо се в гр П. ж р ,,*** ,, бул ,,*** ,, №** вх ** ет ** ап ** ,предоставено им от Община П. ,съгласно Договор за ползване на общинско жилище №***/07 07 2011г под наем на съпруга К. С. А. ,за задоволяване жилищните нужди на семейството му ,ще се ползва съвместно от съпрузите К. С. А.  и Г.Б. , като разходите ще се поемат от двамата съпрузи  ,,

 

 

Решението не  подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.