Гражданско дело 2593/2019 - Определение - 03-07-2019

Определение по Гражданско дело 2593/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7412/03.07.2019 г.

 

Година 2019                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                  І брачен състав

На трети юли                                                     Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 2593 по описа за 2019 година

На поименното повикване в 12,27 часа се явиха:

  

…………………………………………………………………………………

ЕТО защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ОСЪЖДА бащата Е.И.К., с ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Р.Е.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А.Б.А., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200 лв. /двеста лева/, считано от месец януари 2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА бащата Е.И.К., с ЕГН ********** да заплати на ненавършилото пълнолетие дете Р.Е.К., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А.Б.А., с ЕГН **********, сумата от 300 лв. /триста лева/, представляваща разноски в настоящото производство за а. в..

 

ОСЪЖДА Е.И.К., с ЕГН **********,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2593/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 12,43 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: /п/ С. Александрова

 

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.