Гражданско дело 2588/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 2588/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 2779                          03.07.2019 година                    град Пловдив

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XI състав, в публично заседание на единадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

 

при участието на секретаря Радка Цекова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2588 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 55 ал. 1, предложение първо от ЗЗД.

 

Ищецът Д.Н.У., ЕГН: **********,***, чрез пълномощник адв. И.М., е предявил против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от М.М.- Д., Ж.П.С. и Р.Д., иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 484, 45 лева- заплатена без основание сума по дебитно известие № *** към 4 бр. фактури и по дебитно известие № *** към други 4 бр. фактури, за коригирана сметка за електроенергия за периода 29.03.2016 г.- 07.11.2016 г. за обект с ИТН: ***.

В исковата молба се твърди, че ищецът абонат и потребител на услугите на ответника, като през м. януари 2019 г. бил писмено уведомен, че се налагало да се извърши корекция на сметка, поради констатирана при проверка на електромера манипулирана тарифна таблица. От писмото не ставало ясно какво е основанието за допълнителното начисление, не бил приложен протокол от проверката, нямало справка за количеството начислена ел. енергия. Ищецът подал две жалби по случая, но отново не се изяснили обстоятелствата по случая. Твърди, че сумата по корекцията не била дължима, защото според нормативната база се изисквало да се установи виновно поведение на потребителя чрез неправомерно въздействие върху електромера, каквото нямало. Отделно от това, липсвала и яснота на какво точно се дължи неизмерената ел. енергия, като в случая нямало неправилно или неточно измерване по смисъла на чл. 98а ал. 2 т. 6 буква „а“ от ЗЕ. Нямало и протокол от проверката, като корекционните фактури не били издадени в законовия срок. Въпреки всичко ищецът заплатил търсената му сума, за да не му бъде спряно електроснабдяването на имота. Сумата обаче била недължимо платена, защото липсвало основание на плащане, поради което с иска се търси връщането й. Претендират се законна лихва и разноски.

 

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът чрез пълномощника си е депозирал писмен отговор, с който оспорва иска по основание и размер. На процесния електромер била извършена проверка на 07.11.2016 г., като електромерът бил подменен с друг и поставен в безшевна торба, пломбирана, за изготвяне на метрологична експертиза. Действията по проверка били удостоверение в протокол, съставен в присъствието на двама свидетели. Резултатите от БИМ сочели на нерегламентиран достъп до електромера, защото били променени тарифните таблици по часови зони, като уредът отчитал дневна тарифа само между 10 и 15 часа, а за останалите времеви интервали не отчитал нищо. В тази връзка били налице предпоставките за извършване на преизчисление на количеството ел. енергия за период от една година назад. Съществувало нормативно основание за начисляване на сумата- чл. 51 ал. 1, вр. чл. 50 от ПИКЕЕ, като стойността на дължимата сума била определена правилно. Не се изисквало да се констатира наличие на виновно поведение при манипулацията на електромера на което и да било лице, а само да се установи неправомерното въздействие, водещо до неточното измерване на енергията. Така не се целяло да се санкционира абоната, а да се компенсира доставчикът с оглед изравняване на получения дисбаланс. Посочва се още, че едностранната корекция на сметката била извършена след влизане в сила на текстовете на ЗЕ, уреждащи подобни хипотези, като ОУ на оператора напълно кореспондирали с изискванията на закона. Моли за отхвърляне на иска. Също претендира разноски.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XVIII-ти гр. състав, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

Страните по делото не спорят, че ищецът е клиент на електрическа енергия и абонат на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД.

От приетия по делото констативен протокол    312398 се установява, че на 07.11.2016 г. двама служители на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, в присъствието на двама свидетели, са извършили техническа проверка на електромер с фабр. № ***. Електромерът е бил демонтиран и предаден за метрологична проверка, която е обективирана в констативен  протокол № ***/29,05,2018 г. Според посочения протокол е налице променени тарифните таблици по часови зони, като уредът отчитал дневна тарифа само между 10 и 15 часа, а за останалите времеви интервали не отчитал нищо. Затова се наложило извършване от страна на ответника на корекция на сметката за електрическа енергия на абоната за минал период от 29,03,2016 г. до 07,11,2016 г. на обща стойност 484,45 лв., която сума видно от приетите системни бонове, била заплатена от ищеца.  

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

В случая е предявен иск за неоснователно обогатяване на ответника с платената от ищеца сума за допълнително начислената му ел. енергия, с оглед на което ответникът трябва безспорно да установи, че сумата е получена от него на валидно правно основание, защото в негова полза съществува вземане в търсения размер, а ищецът следва да докаже възраженията си срещу недължимостта на твърдяното задължение. В случая ответникът основава вземането си на възникнало в негова полза потестативно право на едностранно извършване на корекция в сметките за потребена ел.енергия от ищеца, затова следва да установи пълно и главно предпоставките за неговото упражняване.

Извършената едностранна корекция от страна на ответника се основава на разпоредбите на чл.98 а, ал. 2, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 ЗЕ във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, чл. 51, ал. 1, във вр. с чл. 50 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013 г.

Съгласно измененията със ЗИД ЗЕ, ДВ бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г., с разпоредбите на  чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 83, ал. 2, изр. 2 ЗЕ законът възлага на ДКЕВР правомощието (чл. 12, във вр. с чл. 2, ал. 1 ЗНА) да приеме нов особен подзаконов нормативен акт, а именно - Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване. Разпоредбата на чл. 98 а, ал. 2 ЗЕ предвижда задължителното съдържание на ОУ, като съгласно изменението на т. 6 на ал. 2 от текста, те трябва задължително да съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 ЗЕ.

 

 

 

 

При така очертаната уредба следва да се приеме, че е налице процедура, чиято цел е да създаде право на продавача на електрическа енергия да прави корекции на сметки за минал период. В този смисъл е задължението на продавача да предвиди в ОУ на договора ред за уведомяване на клиента при извършване на такава корекция, както и задължението да създаде и предложи на ДКЕВР правила по  чл. 83, ал. 1, т. 6 (ал. 2 на чл. 83 ЗЕ). Следователно, за да бъде завършена процедурата, създаваща право на продавача на електрическа енергия за едностранна корекция на сметки за минал период, е необходимо наличието и на двете предвидени в закона предпоставки - изменение на съдържанието на ОУ и одобряване от ДКЕВР на правилата по  чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. Относно необходимостта от едновременната наличност на посочените две предпоставки е налице произнасяне  на ВКС - решение № 111/17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на І ТО, решение № 173/16.12.2015 г. по гр. д. № 3262/2014 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО и др.

С решение № 2315 от 21,02,2018 г., постановено по адм. дело 3879/2017 г. по описа на ВАС, влязло в законна сила на 08,11,2018 г., Върховният административен съд е отменил  разпоредбите на чл. 48, 49, 50 и 51 ПИКЕЕ. Съдебно решение, с което се отменя подзаконов нормативен акт, какъвто представлява безспорно ПИКЕЕ, действа ex nunc, занапред – арг.                                чл.195, ал.1 АПК. Ето защо тази отмяна няма да засегне разглеждания казус, тъй като правоотношенията между страните са възникнали преди постановяването на решение № 13691 от 08,11,2018 г., постановено по адм. дело 4785/2018 г. по описа на ВАС, с което съдът е оставил в сила решение № 2315 от 21,02,2018 г., постановено по адм. дело 3879/2017 г. по описа на ВАС.

Ако второто условие е реализирано след влизане в сила на ПИКЕЕ от 17.11.2013 г., то не се установява да е реализирано първото условие. В Общите условия на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, одобрени с Р № ОУ-13 на ДКЕВР от 10.05.2008 г. и Общите условия на договора за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-14 от 10.05.2008 г. няма включена клауза, с която да се урежда реда за уведомяване на клиента при наличие на основание за извършване на корекция на сметка. След като ответникът не е доказал да е променил Общите си условия съобразно изискването на чл. 98, ал. 2, т. 6 ЗЕ, следва да се приеме, че не е налице изпълнение на това законово задължение, предвидената в закона процедура не е завършена, а правото на ответника да коригира сметките на клиентите си не се е породило.

Ето защо съдът намира, че предявеният иск за неоснователно обогатяване на ответника в хипотезата на получена без основание парична сума за допълнително начислена ел. енергия за корекция на сметка се явява основателен и като такъв следва да се уважи изцяло.

 

По отношение на разноските:

Предвид изхода на делото- уважаване на иска, на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските в  настоящото производство държавна такса в размер на 50 лева и 450 лева – адвокатско възнаграждение.  Досежно направеното от ответника възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на ищцовата страната, съдът го намира за основателно. По смисъла на чл. 78 ал. 5 от ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото, съдът по искане на другата страна може да присъди и по- нисък размер на разноските, като по смисъла на т. 3 от ТР № 6/ 2012 г. съдът е свободен да намали възнаграждението до предвидения минимум. В конкретния случай действително делото не се отличава с фактическа или правна сложност, в хода на процеса не са настъпили някакви съществени усложнения и същият е приключил в рамките на едно съдебно заседание, в който смисъл са налице предпоставките за намаляване на възнаграждението. С оглед цената на иска (484,45 лева), според нормата на чл. 7 ал. 2 т. 1 от Наредбата, минималният размер на адвокатското възнаграждение следва да възлиза на сумата от 300 лева, до който съдът намира, че е справедливо да го намали.

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

 

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от М.М.- Д., Ж.П.С. и Р.Д., да заплати на Д.Н.У., ЕГН: **********,*** сумата от 484,45 лева - главница, получена без правно основание за допълнително начислена електроенергия за периода от 29.03.2016 г. до 07.11.2016 г., за обект на потребление, находящ се в с. Х.***, ведно със законната лихва върху главница, начиная от 13,02,2019 г.  до пълното й изплащане.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от М.М.- Д., Ж.П.С. и Р.Д.,  да заплати на Д.Н.У., ЕГН: **********,***, направените по делото разноски, в размер на 350 лева, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.  

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                        СЪДИЯ :/п/ Николай Стоянов

 

Вярно с оригинала!

РЦ