Гражданско дело 2588/2019 - Решение - 01-08-2019

Решение по Гражданско дело 2588/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3258                                   01.08.2019 г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                    XVIII- ти граждански състав

На първи август                          две хиляди и деветнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Стоянов

 

като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 2588  по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

С молба от 15.07.2019 г. ответникът „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от М.М.- Д., Ж.П.С. и Р.Д.  е направил искане за допълване на съдебно решение № 2779/03.07.2019г., постановено по настоящото дело, като бъде посочена банкова сметка, ***ма, или друг посочен от ищеца начин за плащане. 

Ищецът - Д.Н.У., ЕГН: **********,*** не изразява становище.

Съдът, като взе предвид молбата на ответника, и като прецени предпоставките на чл. 250 ГПК, намери следното:

Молбата е процесуално допустима. Същата е подадена в срок, но разгледана по същество, молбата е неоснователна, по следните съображения:

Страната може да поиска допълване на решението, ако съдът не се е произнесъл по цялото й искане. В разглеждания казус съдът се е произнесъл по всички искания на страните. Ето защо искането за  допълване следва да бъде оставено без уважение.

Водим от горното и на основание чл.250, ал.3 от ГПК съдът

 

                                                             Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за ДОПЪЛВАНЕ на съдебно решение № 2779/03.07.2019г., постановено по гр.д. № 2588/2019 г. по описа на ПдРС.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните пред Окръжен съд – гр. Пловдив.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Николай Стоянов

 

Вярно с оригинала!

РЦ