Гражданско дело 2522/2019 - Решение - 16-01-2020

Р Е Ш Е Н И Е

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  193                                16.01.2020 година                   град Пловдив

 

                                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, I граждански състав, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

      

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНЕТА ТРАЙКОВА

                                                

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело2522 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на член 247 ГПК.

         Постъпила е на 16.01.2020 година молба от адв. Д.Б., като пълномощник на В.Т.Т. с ЕГН **********, за поправка на допусната ЯФГ в решение № 2284 от 05.06.2019г.,  произнесено по гр.д. № 2522 по описа на 2019г., изразяваща се в осъждането на „Профи Кредит България“ ЕООД да заплати по сметка на ПРС разноски за държавна такса и за ССЕ, вместо осъждането на „Профи Кредит България“ ЕООД да заплати на ответника разноски за държавна такса от 100 лева и 120 лева за ССЕ.

          Пловдивски районен съд, намира следното:

           Молбата за поправка на очевидната фактическа грешка е допустима, като  подадена от страна по делото, която се явява легитимирана, защото е адресат на решението, за което се твърди, че има допусната ОФГ.

          Преценена по същество е основателна, защото формираната от съда воля не съответства на нейното външно изразяване.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

          ДОПУСКА поправка на ОФГ в решение № 2284 от 05.06.2019г. ,произнесено по гр.д. № 2522 по описа на 2019г., като на ред четвърти и пети отдолу нагоре в диспозитива на решението, вместо ОСЪЖДА Профи Кредит България“ ЕООД с ЕИК 175074742 да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 100 лева, представляваща държавна такса върху уважените искове, както и 120 лева разноски за ССЕ“, да се чете „ОСЪЖДА Профи Кредит България“ ЕООД с ЕИК 175074742 да заплати на В.Т.Т. с ЕГН ********** сумата от 100 лева, представляваща държавна такса върху уважените искове, както и 120 лева разноски за ССЕ.“  

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                    Районен съдия:/п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.В.