Гражданско дело 2522/2019 - Решение - 12-07-2019

Р Е Ш Е Н И Е

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  2959                              12.07.2019  година                   град Пловдив

 

                                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, I граждански състав, в закрито заседание на дванадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

      

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНЕТА ТРАЙКОВА

                                                

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело2522 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на член 247 ГПК.

         Постъпила е на 10.06.2019 година молба от адв. Д. Б., като пълномощник на В.Т.Т. с ЕГН ********** за поправка на допусната ЯФГ в решение № 2284 от 05.06.2019г.,  произнесено по гр.д. № 2522 по описа на 2019г., като вместо 29.10.2018г. да се чете 12.02.2019г. 

            В законоустановения срок не е постъпил отговор от другата страна.

          Пловдивски районен съд, намира следното:

           Молбата за поправка на очевидната фактическа грешка е допустима като  подадена от страна по делото, която се явява легитимирана, защото е адресат на решението, за което се твърди, че е допусната ОФГ.

          Преценена по същество е основателна, защото исковата молба е постъпила в съда на 12.02.2019г., като  е поискана и зак. лихва върху главницата именно от тази дата, а в диспозитива на решението съдът неправилно я е посочил, считано от 29.10.2018г.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

          ДОПУСКА поправка на ОФГ в решение № 2284 от 05.06.2019г. произнесено по гр.д. № 2522 по описа на 2019г., като на ред седми отгоре на долу в решението,  вместо 29.10.2018г.,  да се чете 12.02.2019г..

  

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                    Районен съдия: /п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.В.