Гражданско дело 2458/2019 - Решение - 25-07-2019

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3163                           25.07.2019 година                   град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на двадесет и пети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря Радка Цекова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2458 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 422, във връзка с чл. 415 от ГПК, чл. 308 ЗВ и чл. 86 ЗЗД.

Ищецът „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, представлявано от ******, чрез пълномощника си ******е предявил против М.С.К. с ЕГН **********, с адрес: *** искове за признаване на установено, че ответникът дължи присъдените по частно гр. дело № 15037/ 2018 г. на ПдРС, със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, суми, както следва: 726,93 лева главница, представляваща неплатени задължения за консумиране на питейна и отведена канална вода за периода 16.07.2015 г. – 13.08.2018 г. за обект, находящ се в град ***, ул. ***№ *; 83,37 лева обезщетение за забава за периода от 30.09.2015 г. – 31.08.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на постъпване на заявлението в съда – 20.09.2018г. до окончателното погасяване.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът не е депозирал писмен отговор. В първото по делото съдебно заседание признава иска.                                                                                       

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

В с.з. на 25,06,2019 г. процесуалният представител на ищеца е поискал постановяването на  решение при признание на иска на основание чл.237 ал.1 от ГПК. Настоящият състав намира, че са налице процесуалните предпоставки за постановяване на решение при признание на иска  срещу ответника, визирани в чл.237  от ГПК, а именно същият е признал  иска и своята отговорност в него на осн.чл.237 ал.1 във вр.ал.4 от ГПК, както и с оглед на представените доказателства с исковата молба, искът не противоречи на закона и добрите нрави, нито пък е признато право, с което страната не може да се разпорежда, поради което и срещу него ще следва да се постанови  решение при признание на иска, с което да се уважи предявения иск, без същото да се мотивира по същество по аргумент на чл.237 ал.2 от ГПК.

 

По отношение на разноските:

Тъй като ответникът с поведението си е станал причина за завеждане на делото – подал е възражение по чл. 414 ГПК срещу издадена заповед по чл. 410 ГПК, поради което съдът намира, че са налице основанията на чл. 78 ал. 1 ГПК и ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските за  настоящото производство –за внесена държавна такса в размер на 75 лева и разноските по ч. гр. д. 15037/18 г. – за държавна такса - 25 лв. и  300 лв. -адвокатско възнаграждение.

 

По изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че със заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК от 21.09.2018 г., издадена по частно гр. дело № 15037/ 2018 г. на ПдРС, М.С.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, ДЪЛЖИ на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, представлявано от ****** следните суми: 726,93 лева главница, представляваща неплатени задължения за консумиране на питейна и отведена канална вода за периода 16.07.2015 г. – 13.08.2018 г. за обект, находящ се в град ***, ул. ***№ *; 83,37 лева обезщетение за забава за периода от 30.09.2015 г. – 31.08.2018 г., ведно със законна лихва върху главницата, начиная от 20.09.2018 г. до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА М.С.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, представлявано от ****** направените по делото разноски в размер на 75  лева и сумата от 325 лева  представляваща разноски по частно гр. дело № 15037/ 2018 г. на ПдРС, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Николай Стоянов

 

Вярно с оригинала: Ц.В.