Гражданско дело 2419/2019 - Решение - 30-01-2020

Решение по Гражданско дело 2419/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  351                                         30.01.2020 Година               Град  ПЛОВДИВ

  

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             І  граждански състав

На тридесети януари                                   Година 2020 г.

В закрито заседание

Председател: Анета Трайкова

като разгледа докладваното от Председателя гр. дело номер 2419  по описа за 2019 година

Производството е по реда на чл. 247, ал. 1 от ГПК.

С определение от 20.01.2020г. ПОС е върнал делото за поправка на допусната явна фактическа грешка в решение № 3585 от 30.09.2019 година, изразяваща се неправилното изписване във фамилията на ответника, като вместо вярното „***.“ е изписано невярното „*****“.

Налице е явна фактическа грешка, тъй като формираната в решението воля е в противоречие с изложения диспозитив.

Ето защо, съдът

                                            Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 3585, постановено на 30.09.2019г. по гр. дело № 2419 по описа за 2019 г. на І гр. с. при ПРС, като в диспозитива му, навсякъде,  вместо фамилията на ответника “*****“ да се чете  “****.”.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                        Районен съдия: /п/ А.Трайкова

 

                                                    Вярно с оригинала.

                                           Секретар: Н.Н.