Гражданско дело 2295/2019 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 2295/2019г.

ПРОТОКОЛ № 7343

Година 2019                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                               ХVІ гр. състав

На втори юли                                                                                       година 2019

В публично заседание в следния състав:

                                     

 Председател: АЛЕКСАНДЪР ТОЧЕВСКИ

Секретар: Ангелина Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 2295 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 09,31 часа се явиха

        

         Ищецът Община Родопи, редовно призован, не изпращат представител. От пълномощника на същия е постъпила молба, която съдът докладва.

         Ответникът „ГИГ ТРЕЙД“ ЕООД,  редовно призовани на основание чл. 50 ал. 2 от ГПК, не изпращат представител.

 

         С оглед редовното призоваване на страните не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което Съдът             

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпила молба от 28.06.2019 г. от пълномощника на ищеца за увеличаване на размера на иска.

 

Предвид постъпилата молба от пълномощника на ищеца, с която се иска изменение на размера на претенцията, заявена по делото като частична от 3 114, 80 лева, до пълния й размер от 31 148, 08 лева, съдът намира следното:

По смисъла на чл. 214 от ГПК ищецът може да измени по всяко време на делото до приключване на съдебното дирене размера на иска, като в тази връзка молбата се явява процесуално допустима. Внесена е и необходимата държавна такса за исканото увеличение на иска, поради което то следва да се допусне.

Доколкото обаче след изменението на иска същият вече няма да се яви подсъден на районния съд като първа инстанция, според нормата на чл. 104 т. 4 от ГПК, производството по делото следва да се прекрати, като същото се изпрати по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив. В този смисъл не е необходимо да се извършват никакви други процесуални действия освен допускане на изменението, доколкото настоящият състав вече няма да е компетентен да разгледа предявената претенция.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ДОПУСКА изменение в размера на предявения иск, който да се счита предявен не като частичен за сумата от 3 114, 80 лева, а в пълния му размер от 31 148, 08 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2295/ 2019 г. на ПдРС,  ХVІ гр.с.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09,34 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                      СЕКРЕТАР:/п/

 

Вярно с оригинала.

АД