Гражданско дело 2285/2019 - Решение - 16-07-2019

Решение по Гражданско дело 2285/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер     3038                       Година  2019                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             VІІІ граждански състав

 

На 16.07                                                                                        Година 2019

 

В публично заседание на 20.06.2019 г. в следния състав:

 

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

 

гражданско дело номер  2285  по описа за   2019   година,      

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно основание чл.422  във връзка с чл.415, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 от ГПК.

Ищецът „ТРАНСИНТ“ ЕООД – гр. ***, моли съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответното дружество, че последното му дължи сумата 2 640 лева с ДДС – главница, представляваща дължимо възнаграждение за извършен и незаплатен международен превоз по Заявка-договор № *** г. по релация от товарен ******* до разтоварен пункт Област П., Община ***, с. *** – *****, база за претоварване на „Ив Трейд - Ко“ ЕООД, с дата на товарене 26.02.2016 г., за което е издадена фактура № ***/***** г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на Заявлението в съда – 26.11.2018 г. до окончателното заплащане, която сума е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № ***** г., издадена по ч. гр. дело № 18712/2018 г. по описа на ПРС - ХХІІ гр. състав, по изложените в исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски. Прави възражение за прекомерност на заплатеното от ответника на пълномощника му адвокатско възнаграждение.

Ответникът “Ив Трейд - Ко” ЕООД - гр. П. оспорва иска и моли съдът да го отхвърли като неоснователен и недоказан и моли съдът да го отхвърли, по изложените в отговора на исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства е видно, че със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № ***** г., издадена по ч. гр. дело № 18712/2018 г. по описа на ПРС - ХХІІ гр. състав, е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца сумата 2 640 лева с ДДС – главница, представляваща дължимо възнаграждение за извършен и незаплатен международен превоз по Заявка-договор № *** г. по релация от товарен пункт ******* до разтоварен пункт Област П., Община ***, с. *** – *****, база за претоварване на „Ив Трейд - Ко“ ЕООД, с дата на товарене 26.02.2016 г., за което е издадена фактура № ***/***** г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на Заявлението в съда – 26.11.2018 г. до окончателното заплащане, както и направените разноски в размер на 52, 80 лева за заплатена държавна такса и 325 лева за заплатено адвокатско възнаграждение. В срока по чл.414 от ГПК ответникът е подал възражение срещу посочената Заповед за изпълнение, поради което и ищецът дружество е подал исковата молба за установяване на вземанията си по Заповедта в срока по чл.415 от ГПК, въз основа на която е било образувано настоящето дело.

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че действително ответното дружество е заявило извършването на международен автомобилен транспорт със Заявка-договор № *** г. по релация от товарен пункт ******, Община ***, с. *** – *****, база за претоварване на „Ив Трейд - Ко“ ЕООД, с дата на товарене 26.02.2016 г., както и, че за извършеният превоз ищецът е издал фактура № ***/***** г. за сумата 2 640 лева с ДДС. Както се установява от представената като писмено доказателство по делото Международна товарителница, показанията на разпитания по делото свидетел В.В. и заключението от 15.05.2019 г. на вещото лице по ССЕ С.К., действително ищецът е извършил уговореният превоз, като посочената фактура е била осчетоводена в счетоводството на ищеца, но не и в счетоводството на ответното дружество. До приключване на устните състезания по делото ответникът не е ангажирал доказателства, от които да се установява, че е заплатил на ищеца сумите по Заповедта, нито – такива от които да се установява истинността на твърденията му, че горепосочената Заявка-договор касаела друг превоз, а не този, за който е издадена процесната фактура, както и първоначалното му твърдение за липсата на представителна власт на лицето, преговаряло от името на ответника с ищцовото дружество (доколкото впоследствие самият ответник чрез пълномощника си е заявил, а и от представените от ответника доказателства в тази насока се установява, че оспорените по същество от дружеството-ответник документи са подписани именно от *** на ответното дружество), с оглед на което съдът намира за неоснователни доводите на ответника, че не дължал сумата по Заповедта поради липсата на договорни правоотношения между страните за извършване на горепосочения превоз.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искът се явява доказан по основание и по размер и следва да се уважи изцяло.

С оглед на изхода от спора ответникът следва да заплати на ищеца и направените разноски за производството по настоящето и по частното гражданско дело в размер общо на 880, 60 лева – платени държавни такси, адвокатски възнаграждения и депозит за призоваване на свидетел.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА „Ив Трейд - Ко“ ЕООД– гр. П., ЕИК ***** представлявано от *** ***, със съдебен адрес:***, ****. ***, ЧЕ ТО ДЪЛЖИ НА „ТРАНСИНТ“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. ***, площад „***“ № *****, представлявано от *** ***, сумата 2 640 лева с ДДС – главница, представляваща дължимо възнаграждение за извършен и незаплатен международен превоз по Заявка-договор № *** г. по релация от товарен пункт *******, база за претоварване на „Ив Трейд - Ко“ ЕООД, с дата на товарене 26.02.2016 г., за което е издадена фактура № ***/***** г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на Заявлението в съда – 26.11.2018 г. до окончателното заплащане, която сума е било разпоредено ответникът да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № ******* г., издадена по ч. гр. дело № 18712/2018 г. по описа на ПРС - ХХІІ гр. състав.

ОСЪЖДА „Ив Трейд - Ко“ ЕООД, с посочените седалище, ЕИК, Законен представител и съдебен адрес, ДА ЗАПЛАТИ НА „ТРАНСИНТ“ ЕООД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление и Законен представител, направените разноски за производството по настоящето дело И ПО ч. гр. дело № 18712/2018 г. по описа на ПРС - ХХІІ гр. състав, В РАЗМЕР НА 880, 60 лева.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

СЛЕД влизане в сила на решението ДА СЕ ВЪРНЕ на ПРС – ХХІІ гр. състав ч. гр. дело № 18712/2018 г., ЗАЕДНО със заверен препис от настоящето съдебно решение.

                                                                         

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ П. ПАВЛОВ

 

Вярно с оригинала.

Р.М.