Гражданско дело 225/2019 - Решение - 29-07-2019

Решение по Гражданско дело 225/2019г.

                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 3207

 

гр. Пловдив, 29 07 2019 г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав, в открито съдебно заседание  на 30 05 2019 година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

при участието  на секретаря Петя Карабиберова , като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №225/2019г . по описа на ПРС, 3ти бр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен иск с правно основание чл.  150 СК. Ищцата Г.С.Г. ЕГН ********** –непълнолетна ,действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител на Д.Т.Б. ЕГН ********** , е предявила иск за  увеличаване размера на определената месечна издръжка ,която  ответникът  С.Г.Г. ЕГН **********   и заплаща– а именно от 100лв  в размер на 220лв.

Твърди се, че с Решение № 180/26.06.2008 г. по гр. дело № 293/2008 г., І бр състав, бракът между родителите на ищцата е  прекратен, като упражняването на родителските правя спрямо нея е предоставено на майката, а за бащата е определен режим на лични отношения и месечна издръжка в размер на 100 лева.

От определянето на месечната издръжка са изминали повече от 10 години и са настъпили нови обстоятелства, които налагат  корекция в размера на издръжката. Понастоящем Г.Г. е у. в *** клас в *** *** „*** *** *** *** ***“ в *** ***. Нуждите й за храна, облекло, учебни помагала, уроци и здравни образователни потребности са нараснали многократно. Детето п. у. п. м., а с. п. б. и х., с о. к. й в. в. у. з.. Грижите и издръжката на детето се осигуряват от нейната майка.

От съда се иска да увеличи размера на дължимата месечна издръжка от 100 лева на 220 лева, считано от подаване на исковата молба в съда. Правят се доказателствени искания. Прилагат се писмени доказателства.

В срока за отговор е постъпил такъв от ответника. Твърди се, че ответникът няма възможност да заплаща по-висока по размер месечна издръжка. Възможностите му да заплаща такава са намалели в сравнение с периода на първоначалното и определяне. Към момента ответникът е б. н. о. д. д., н. к. д. и.. Т. м. д. е п. от *** г., като понастоящем е вписан като б. и му е определено м. о. от 270 лева. Средствата, които получава, не стигат за  покриване нуждите на семейството му.

Иск  с правната квалификация  чл. 150 вр. чл.143 вр. чл. 139  и  по  СК.  

Пловдивският районен съд, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Между страните не се спори, и от представеното по делото удостоверение за раждане се установява, че ищцата  Г.С.Г. ЕГН **********  е дъщеря на Д.Т.Б. ЕГН **********  и  С.Г.Г. ЕГН **********.  

Видно от представеното съдебно решение №180/26 06 2008 г,постановено по гр д 293/2008г по описа на ПРС 1 бр с ,  бракът между страните е прекратен , като упражняването на родителските права спрямо непълнолетната  Г. е предоставено на майката, а  бащата е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 100лв.

От събраните по делото гласни доказателства- с.. Т. П. /б. р./ се установява, че той ж. н. с. н. с м. н. и. от ***г.. Знае ,че п. м. е б. о. за ответника . Детето Г. живее с тях ,в момента е на *** години , у. в ***клас на *** *** .П. у. п. м. ,б. е., б. и х. ,като за е. у. с. з. 50лв на ч..Разходите на детето Г. се поемат от майката и с.. Г. има желание да к. м. и у. с. п. .П. и а. в. .Момичето расте ,разходите му са значителни .Често се налага да и се закупуват дрехи , обувки .На детската и стая е бил направен ремонт ,който е бил наложителен .Детето е ученолюбиво , има отличен успех.С. я води и взима от у. . Ч. н. у. з. от г. н. у. – между 4 и 6 пъти месечно  .Г. н. и. д. с. с. с б. с. ,т. к. п. з. м. и . Ответникът н. т. д. ,н. н. р. с. п. и. д. я в..По информация от общи познати о. в. о. ж.. За неплащането на издръжка на детето Г. б. о. н. п. . Дължимата сума от 8 000лв ответникът заплатил веднага  .

От разпита на с..Г. / м. н. о./ се установява ,че страните са прекратили брака си когато дъщеря им Г. била в *** клас . Родителските права се упражняват от майката . Бащата е затруднен д. п. к. с д. с.,тъй като ,,м. я к. ,, . Ответникът живее постоянно в *** *** ,там се установил с н. с. с. . Г. не отговаряла дори когато б. я т. п. т. . Ответникът е м. п. и. . В момента н. р. , б. е о. м. л. ,преди това р. к. у. в ,,*** ,,. Б. е н. о. *** д. – във *** и в *** клас .В *** *** обитават апартамент на н. п. н. о. .Семейството н. а. ,ответникът н. п. и м. ,п. до *** П. с а. н. т. м. . С. не контактува с в. с. Г. . Веднъж и се о. в у. и впоследствие и било направено п. в *** ***. Ответникът с. т. р. ,но все още не е намерил.

От приложените справки от служба ,,ГРАО ,, СЕ УСТАНОВЯВА ,ЧЕ майката на ищцата н. д. д. ,н. к. д. д. и. . Ответникът е б. н. о. д. м. д. . От справката изискана от ТД- НАП се установява ,че ответникът към момента н. д. т. д.,последните му р. д. през 2018г са в размер на 1328лв.Притежава едно *** .Майката на ищцата работи в *** ,,*** *** *** *** ,, ,последното и трудово възнаграждение е в размер на 674лв

От изготвения социален доклад се установява ,че майката полага адекватни грижи за детето Г. ,като получава помощ от н. с. п. ,м. с. и б. с. . Бащата н. с. в. в г. за Г. , но от 2015г редовно изплаща определената му издръжка . Детето н. с. с. с б. и о. р. з. л. к. н. с. и. . В интерес на детето е да му се определи подходяща издръжка ,която да му  осигурява финансова независимост в ежедневието  .

          При така установените факти от значение за спора съдът достигна до следните правни изводи:

За да бъде уважен искът за увеличаване размера на месечна издръжка на  детето  следва да се установи, че ответникът е баща на детето, като следва да бъде установен размерът на доходите на всеки от родителите на детето ,с оглед преценката на възможностите им да осигурят издръжка на дъщеря си.

Задължението за издържане на детето до навършване на пълнолетие възниква за родителите с факта на раждане на детето, като съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 2 от СК, в сила от 01.10.2009 г. те дължат издръжка независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Конкретният размер на издръжката се определя от нуждите на детето и възможностите на родителите, които я дължат - чл.  142, ал.1 СК. Алинея втора на чл. 142 СК посочва, че минималният размер на издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.  Правото на детето да получи издръжка от своите родители е безусловно и е достатъчно наличието на качеството „ненавършило пълнолетие дете”. При новата нормативна уредба съдът не е обвързан от определени максимални размери и с оглед на конкретните доказателства по всяко дело за издръжка може да определи издръжка, която е в интерес на детето и съответства на доходите на родителя.

С оглед на изложеното, от събраните по делото доказателства, се установи ,че майката поема по-голямата част от задълженията, свързани с издръжката и възпитанието на детето Г. , като  месечният  й доход  е в размер на около 700лв.Последната н. д. д. .От своя страна бащата е млад ,здрав и работоспособен човек ,който има висока квалификация и образование ,които му позволяват да реализира над средния за страната доход .

Съдът намира ,че действително от определяне размера на издръжката /2008г/ е изминал период от време, през който нуждите на детето значително са се увеличили.

 Размерът на дължимата издръжка, според закона, се определя от една страна според нуждите на лицето , което има право на издръжка , а от друга – от възможностите на лицето , което я дължи –чл 142 ал1 от СК .От една страна Съдът следва да прецени нуждите на детето , като потребностите се ограничават до обикновените условия на живот.Другият критерий са възможностите на родителя.При определяне на конкретния размер, Съдът отчита и размерът на собствената издръжка на задълженото лице , както и дали има задължение към други лица.В настоящия случай бащата е млад,здрав и работоспособен човек , високообразован и квалифициран , има з. к. о. д. м. д. ,но това не го освобождава от задължението му да издържа дъщеря си Г.   ,така както майката на детето ,която също живее и работи в условията на финансова криза,полага неимоверни усилия,за да издържа дъщеря си и да и осигури адекватни грижи и перспективи за развитие  .Издръжката на ненавършилите пълнолетие деца е безусловна и родителят дължи такава ,независимо дали работи или не . Съдът намира,че с оглед на това ,че е здрав и работоспособен, млад и образован  човек,ответникът е длъжен да осигурява  подобаваща издръжка на дъщеря си,която да покрие поне половината от месечните и нужди  . Определеният със съдебното решение размер на издръжката от 100лв месечно, действително понастоящем не е адекватен на нарасналите нужди и възрастта на детето и променената икономическа ситуация в страната . Претендираният от ищцата размер на издръжка   от 220лв е напълно реален с оглед възрастта и потребностите на детето  и покрива около половината от обичайните разходи на дете на тази възраст , както и същият е във възможностите на всеки здрав и работоспособен баща .При определяне на размера на издръжката съдът взе предвид обикновените , обичайни разходи на дете на *** годишна възраст , п. с. з. к. в. ***  и на което п. з. н. с. о. .Отчетени бяха обикновените разходи за храна , облекло ,битови нужди ,дневни разходи ,джобни средства ,здравни  и образователни потребности,разходи за забавления ,в рамките на обикновените такива . Съдът прецени ,че обикновената издръжка на *** годишно момиче е в размер на около 400лв месечно ,съобразявайки горните обичайни нужди .По –голямата част от тази издръжка – в размер на 220лв следва да се поеме от бащата ,като се има предвид ,че същият по никакъв друг начин не участва в живота на дъщеря си , а останалата част ,ведно с непосредствените грижи ще се поемат от майката  ,така както е било до настоящия момент .

      Ето защо искът за увеличаване размера  на  определената издръжка от 100 лв на 220 лева месечно се явява основателен и доказан, поради което и следва да бъде уважен. С оглед уважаването на иска в предявения размер ,ответникът дължи и разноски на ищцата ,съгласно приложения списък – в размер на 300лв за а. х. .

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

УВАЖАВА ИСКА НА Г.С.Г. ЕГН ********** –непълнолетна ,действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител на Д.Т.Б. ЕГН ********** , за  увеличаване размера на определената месечна издръжка с решение №180/26 06 2008г постановено по гр д 293/2008г по описа на ПРС 1 бр с  ,която  ответникът  С.Г.Г. ЕГН **********   и заплаща– а именно от 100лв  в размер на 220лв/двеста и двадесет лева / , начиная от завеждане на исковата молба пред съда- 07 01 2019г ,до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА С.Г.Г. ЕГН **********,   да заплати държавни такси в размер на 57,60ЛВ /петдесет и седем  лева и шестдесет стотинки/

ОСЪЖДА С.Г.Г. ЕГН **********,   да заплати на Г.С.Г. ЕГН ********** –непълнолетна ,действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител на Д.Т.Б. ЕГН ********** ,сумата от 300лв/ триста лева / разноски по делото .

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщението

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Недялка Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.