Гражданско дело 2227/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 2227/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          2988 /  15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр. състав, в открито съдебно заседание на втори юли 2019 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 2227 по описа за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

УТВЪРЖДАВА споразумението по чл. 127, ал. 1 от СК между Е.Л.Г. ***, ЕГН ********** и Л.И.Б. ***, ЕГН **********, относно упражняването на родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката на малолетните им деца Н. Л. Б. с ЕГН ********** и Б. Л. Б. с ЕГН **********, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на децата на страните Н. Л. Б. с ЕГН ********** и Б. Л. Б. с ЕГН **********, се предоставят на майката Е.Л.Г. ***, ЕГН **********, като се определя и МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата при майката.  

         РЕЖИМЪТ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Л.И.Б. ***, ЕГН **********, и децата Н. Л. Б. с ЕГН ********** и Б. Л. Б. с ЕГН **********, се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема децата при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10 часа в събота до 17 часа в неделя – с преспиване в дома на бащата, както и в продължение на петнадесет дни през лятото, които да не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по пет дни през коледната и априлската ваканция.

Бащата Л.И.Б. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща ИЗДРЪЖКА за децата си Н. Л. Б. с ЕГН ********** и Б. Л. Б. с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител Е.Л.Г. ***, ЕГН **********, в размер на 150 лева /сто и петдесет лева/ месечно за всяко едно от двете деца, считано от 01,07,2019 г., платими до седмо число на текущия месец, до навършване на пълнолетие от децата или настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

         Разноските между страните остават така, както са направени до момента.

         ОСЪЖДА Л.И.Б. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 216,00 лв. /двеста и шестнадесет/ лева, представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР