Гражданско дело 2172/2019 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 2172/2019г.

ПРОТОКОЛ № 7344

Година 2019                                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                               ХVІ гр. състав

На втори юли                                                                                       година 2019

В публично заседание в следния състав:

                                     

 Председател: АЛЕКСАНДЪР ТОЧЕВСКИ

Секретар: Ангелина Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 2172 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 09,34 часа се явиха

        

         Ищецът Д.Б.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         Ответникът „София Комерс Кредит груп“ АД, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

         С оглед редовното призоваване на страните не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което Съдът             

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпило на 26.06.2019 г. заявление от Д.Б.Д., за отказ от иска. Прилага и сключена между страните спогодба и разписка за получена сума.

 

Заявлението на ищеца е с нотариална заверка на подписа на ищеца, като то съдържа изричното му изявление за отказ от иска, предмет на разглеждане по настоящото дело. Молбата изхожда от легитимирано лице, доколкото страната по делото има възможността по всяко време да заяви, че се отказва от иска си. Предвид обстоятелството, че се касае за отказ, а не за оттегляне на иска, не е необходимо съгласието на ответника за отказа от иска и за прекратяване на делото, още повече, че искането е направено с оглед сключена между страните спогодба.

Водим от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр. дело № 2172/ 2019 г. на ПдРС, ХVІ гр.с., поради отказ от иска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09,37 часа.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

                                                         СЕКРЕТАР: /п/

Вярно с оригинала.АД