Гражданско дело 2170/2019 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 2170/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2764/ 02.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на тридесети май 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 2170 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………………………………………………………

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Х.И.М. ***, ЕГН ********** и Г.М. ***, ЕГН **********,*** г. с Акт № *************г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Бракът между страните да бъде прекратен по взаимно съгласие.

Родителските права по отношение на роденото от брака дете В. Г. М. с ЕГН **********, се предоставят на майката Х.И.М. ***, ЕГН **********, като се определя и местоживеенето на детето при майката.  

            Режимът на лични отношения между бащата Г.М. ***, ЕГН ********** и детето В. Г. М. с ЕГН **********, се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10 часа до 17 часа в събота и от 10 часа до 17 часа в неделя – до навършване на *****годишна възраст от детето, а след навършване на *****годишна възраст всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10 часа до 17 часа в неделя – с преспиване, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с годишния отпуск на майката.

Бащата Г.М. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща издръжка за детето си В. Г. М. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Х.И.М. ***, ЕГН **********, в размер на 160 лева /сто и шестдесет лева/ месечно, за периода от завеждане на иска - 05,02,2019 г. занапред, до навършване на *****годишна възраст от детето, а след това в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/ до навършване на ******годишна възраст от детето, и след това в размер на 200 лева /двеста лева/ месечно, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане, като от тези суми се приспадне сумата от 700 лв., изплатени от бащата чрез квитанции по делото.

Ползването на семейното жилище, находящо се в с. Ч., П. област, ***********, се предоставя на съпруга Г.М. ***, ЕГН **********.

            Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име –  Ж.

            Разноските между страните остават така, както са направени до момента.

            ОСЪЖДА Г.М. ***, *************, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 149,60 лв. (сто четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР