Гражданско дело 2167/2019 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 2167/2019г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2859      08.07.2019г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и първи юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

при секретаря Марина Кондарева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2167 по описа на съда за 2019 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по молба с правно основание чл.548 ГПК, във връзка с чл.542 ГПК, във връзка с чл.38, ал.4 Закона за гражданската регистрация.

         ...............................................................................................................................................

         По изложените съображения съдът 

 

Р Е Ш И:

 

          ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община ***в, че Я.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** е роден на ***г. в гр.П., *** република, пол ***, с родители М. Н. К., родена на ***г., ЕГН ********** и Д. Я. К., роден на ***г., ЕГН ********** *** да състави акт за раждане на Я.Д.К..

 

 

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Община Пловдив, за съставяне на акт за раждане и за отразяване в регистрите за гражданското състояние.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/Н.Славчева

 

Вярно с оригинала.

М.К.