Гражданско дело 1875/2019 - Решение - 28-06-2019

Решение по Гражданско дело 1875/2019г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2704          28 06 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

На   21 05 2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Василена Стефанова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 1875  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

****************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.А.К. ЕГН ********** И А.Д.К. ЕГН **********  , сключен  на ***година в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П.,   ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

         Родителските права  по отношение на родените от брака деца: А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката Е.А.К., ЕГН **********, като местоживеенето на децата  се определя при майката.

Ползването на семейното жилище, находящо се гр. П., ********  се предоставя  на двамата съпрузи.

Определя се режим на лични отношения на бащата А.Д.К. ЕГН **********  , с децата А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: **********, по следния начин: бащата има право да ги взема със себе си самостоятелно, всяка първа и трета неделя от месеца от 09 до 18 часа и един месец през летния сезон, когато майката не ползува годишен отпуск.

 

Издръжката на децата А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: ********** ще се заплаща от бащата А.Д.К., с ЕГН **********, в размер на 200.00 лева месечно, за всяко едно от тях, до 10-то число на месеца, за който се отнася, начиная от влизане в сила на решението за развод, ведно с лихвите за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни причини за спиране или изменение на издръжката.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

6.      Съпругата - Е.А.К., след прекратяване на брака ще продължи
да носи брачното си фамилно име К..

7.      Имуществените си отношения съпрузите уреждат , както следва:

7.1 Придобитото в режим на СИО моторна превозно средство - Лек автомобил марка *** - *** с  **** цвят: ***, с № на шаси *** и № на двигател ****се предоставя в дял на Е.А.К., ЕГН ********** и става НЕЙНА изключителна собственост.

7.2. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

8.    Разноските по делото и дължимите държавни такси се поемат от страните така, както са ги направили и съобразно придобитите права и задължения по споразумението.

ОСЪЖДА Е.А.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 36 лв. / тридесет и шест  лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.А.К. ЕГН ********** *** сумата от 10лв/ десет лева/ местен данък за придобит в дял лек автомобил .

ОСЪЖДА А.Д.К. ЕГН **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 308 лв. / триста и осем  лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.