Гражданско дело 1875/2019 - Решение - 01-08-2019

Решение по Гражданско дело 1875/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      3259                 / 01 08 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 бр състав

На   01 08 2019 година

 

В   закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 1875 по описа за 2019  година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по чл.247 и 248  от ГПК.

Образувано е по инициатива на   а..М.В. – п. п. на молителите  Е.А.К. ЕГН ********** И А.Д.К. ЕГН **********, по гр д 1875 /2019 по описа на ПРС 3 бр с .В молбата се сочи,че  с постановеното по делото съдебно решение – № 2704/28 06 2019Г е  одобрено споразумението между страните на основание чл 51 СК ,като в същото  не са   отразени промените ,които страните са направили в проведеното по делото съдебно заседание .

След като се запозна с материалите по делото ,съдът установи ,че  с решение 2704/21 05 2019  г ПРС 3 бр с  се е произнесъл  в следния смисъл:,, ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.А.К. ЕГН ********** И А.Д.К. ЕГН **********  , сключен  на ***година в ***, *** ***,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***-***/***година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на *** ***,       ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

         Родителските права  по отношение на родените от брака деца: А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката Е.А.К., ЕГН **********, като местоживеенето на децата  се определя при майката.

Ползването на семейното жилище, находящо се ***,  се предоставя  на двамата съпрузи.

Определя се режим на лични отношения на бащата А.Д.К. ЕГН **********  , с децата А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: **********, по следния начин: бащата има право да ги взема със себе си самостоятелно, всяка първа и трета неделя от месеца от 09 до 18 часа и един месец през летния сезон, когато майката не ползува годишен отпуск.

 

Издръжката на децата А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: ********** ще се заплаща от бащата А.Д.К., с ЕГН **********, в размер на 200.00 лева месечно, за всяко едно от тях, до 10-то число на месеца, за който се отнася, начиная от влизане в сила на решението за развод, ведно с лихвите за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни причини за спиране или изменение на издръжката.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

6.      Съпругата - Е.А.К., след прекратяване на брака ще продължи
да носи брачното си фамилно име К..

7.      Имуществените си отношения съпрузите уреждат , както следва:

7.1 Придобитото в режим на СИО моторна превозно средство - Лек автомобил марка „Пежо 307" - дизел, с  ДК№***, цвят: сив металик, с № на шаси *** и № на двигател *** се предоставя в дял на Е.А.К., ЕГН ********** и става НЕЙНА изключителна собственост.

7.2. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

8.    Разноските по делото и дължимите държавни такси се поемат от страните така, както са ги направили и съобразно придобитите права и задължения по споразумението.,,

 

ОДОБРЕНО от съда е първоначално представеното по делото споразумение между съпрузите . Същевременно ,в проведеното съдебно заседание на 22 04 2019г ,страните са изразили промяна във волята си,касаеща клаузите на представеното споразумение , а именно ,че се определя съвместно упражняване на но родителските права от страна на съпрузите Е.А.К. ЕГН ********** И А.Д.К. ЕГН **********  спрямо малолетните ми деца А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: **********,като двата се споразумяват поравно да поделят помежду си всички разходи на децата .Изразено е желание от страна на съпругата да възстанови предбрачното си фамилно име И..

Цитираните промени , обективирани в протокола от проведеното с. з. не са намерили отражение в постановеното по делото съдебно решение. Горното налага  промяна в решението , отстраняване на допусната ЯФГ ,в смисъл на отразяване на тези клаузи от споразумението между страните .

 

По изложените съображения Съдът

        

                                      Р    Е    Ш    И   :

           

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ПОСТАНОВЕНОТО РЕШЕНИЕ №2704/28 06 2019Г на  ПРС 3 бр с   с по гр д 1875/2019Г,  

КАТО   

в диспозитива на същото ВМЕСТО ПОСОЧЕНОТО :,,Родителските права  по отношение на родените от брака деца: А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката Е.А.К., ЕГН **********, като местоживеенето на децата  се определя при майката.

Ползването на семейното жилище, находящо се ***,  се предоставя  на двамата съпрузи.

Определя се режим на лични отношения на бащата А.Д.К. ЕГН **********  , с децата А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: **********, по следния начин: бащата има право да ги взема със себе си самостоятелно, всяка първа и трета неделя от месеца от 09 до 18 часа и един месец през летния сезон, когато майката не ползува годишен отпуск.

 

Издръжката на децата А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: ********** ще се заплаща от бащата А.Д.К., с ЕГН **********, в размер на 200.00 лева месечно, за всяко едно от тях, до 10-то число на месеца, за който се отнася, начиная от влизане в сила на решението за развод, ведно с лихвите за всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни причини за спиране или изменение на издръжката.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

6.      Съпругата - Е.А.К., след прекратяване на брака ще продължи
да носи брачното си фамилно име К..

7.      Имуществените си отношения съпрузите уреждат , както следва:

7.1 Придобитото в режим на СИО моторна превозно средство - Лек автомобил марка „Пежо 307" - дизел, с  ДК№***, цвят: сив металик, с № на шаси *** и № на двигател *** се предоставя в дял на Е.А.К., ЕГН ********** и става НЕЙНА изключителна собственост.

7.2. Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

8.    Разноските по делото и дължимите държавни такси се поемат от страните така, както са ги направили и съобразно придобитите права и задължения по споразумението.,,

 

 ДА СЕ ЧЕТЕ :,, Родителските права  по отношение на родените от брака деца: А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на  ДВАМАТА РОДИТЕЛИ- Е.А.К. ЕГН ********** И А.Д.К. ЕГН **********   СЪВМЕСТНО .

Ползването на семейното жилище, находящо се ***,  се предоставя  на двамата съпрузи.

Издръжката на децата А.А.К. с ЕГН: ********** и С.А.К. с ЕГН: ********** ще се ПОЕМА СЪВМЕСТНО ОТ ДВАМАТА РОДИТЕЛИ ПОРАВНО  .

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

         Съпругата - Е.А.К., след прекратяване на брака ще носи ПРЕДБРАЧНОТО  си фамилно име – М. .

         Имуществените си отношения съпрузите уреждат , както следва:

 Придобитото в режим на СИО моторна превозно средство - Лек автомобил марка „Пежо 307" - дизел, с  ДК№***, цвят: сив металик, с № на шаси *** и № на двигател *** се предоставя в дял на Е.А.К., ЕГН ********** и става НЕЙНА изключителна собственост.

 Движимите вещи, придобити по време на брака съпрузите са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

  Разноските по делото и дължимите държавни такси се поемат от страните така, както са ги направили и съобразно придобитите права и задължения по споразумението.,,

ИЗМЕНЯ ПОСТАНОВЕНОТО РЕШЕНИЕ №2704/28 06 2019Г на  ПРС 3 бр с   с по гр д 1875/2019Г,  в частта на дължимите от съпруга ДТ ,КАТО ВМЕСТО ПОСОЧЕНОТО:

 ,,ОСЪЖДА А.Д.К. ЕГН **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 308 лв. / триста и осем  лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.,,

ДА СЕ ЧЕТЕ :,, ОСЪЖДА А.Д.К. ЕГН **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /  двадесет лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.,,

 

 

 

 Решението  не подлежи на обжалване .

                    

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/ Н. Вълчева

 

 

         Вярно с оригинала.

С.А.