Гражданско дело 17976/2019 - Решение - 17-12-2019

Решение по Гражданско дело 17976/2019г.

 

 

РЕШЕНИЕ№ 4853

гр. Пловдив, 17.12.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІХ граждански състав, в публичното заседание на пети декември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДЪБОВА

 

при секретаря Петя Карабиберова, като разгледа докладваното гр. дело № 17976 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на Р.Г.К., ЕГН **********, с адрес ***, против И.Й.К., с адрес **********

*********************************

Така мотивиран, Пловдивският районен съд

 

РЕШИ:

 

ЗАДЪЛЖАВА И.Й.К., с адрес ***, да се въздържа от извършване на ВСЯКАКЪВ АКТ на физическо и/или психическо, емоционално, вербално, икономическо и друга форма на насилие, по отношение на Р.Г.К., ЕГН **********, с адрес ***.

ЗАБРАНЯВА И.Й.К., с адрес ***, да приближава Р.Г.К., ЕГН **********, с адрес ***, жилището й, местоработата й и местата за социални контакти и отдих на последната, за срок от 3 месеца, считано от датата на постановяване на настоящия съдебен акт.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита, която да се връчи на районното полицейско управление по настоящия адрес на извършителя и пострадалото лице, а на страните - ведно с препис от решението.

           При неизпълнение на заповедта за защита следва да се приложат мерките по чл. 21, ал. 3 от ЗЗДН – задържане на нарушителя и незабавно уведомяване на органите на прокуратурата.

 НАЛАГА на основание чл. 5, ал. 4 ЗЗДН на И.Й.К. глоба в размер на сумата от 200 лв., която следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет.

ОСЪЖДА на основание чл. 77 ГПК И.Й.К. да заплати по сметката на Районен съд - Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт сумата в размер на 25 лв. – държавна такса за разглеждане на молбата за защита.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК във вр. с § 1 ЗЗДН И.Й.К. да заплати на Р.Г.К. сумата в размер на 500 лв. – разноски за адвокатско възнаграждение по гр.д. № 17976/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІХ граждански състав.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в седемдневен срок от връчването му на страните.

ПРЕПИС от настоящото решение да се връчи на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            Вярно с оригинала! ПК