Гражданско дело 17976/2019 - Решение - 08-01-2020

Решение по Гражданско дело 17976/2019г.

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 105

гр. Пловдив, 08.01.2020 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІХ граждански състав, в закрито съдебно заседание на осми януари две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДЪБОВА

 

като разгледа докладваното гр. дело № 17976 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 ГПК

Образувано е по молба на И.Й.К. чрез адв. Х. за допълване на постановеното по делото Решение № 4853/17.12.2019 г.,

****************

Воден от гореизложеното и на основание чл.247, ал. 1 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 4853/17.12.2019 г., постановено по гр. д. № 17976/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІХ граждански състав, като в диспозитива на решението, с което се забранява на И.Й.К. да приближава Р.Г.К., жилището й, местоработата й и местата за социални контакти и отдих на последната, за срок от 3 месеца,  вместо „жилището й” да се чете „жилището й, представляващо първи етаж на жилищна сграда, находяща се в гр. Р., ул. „Я“ № ***“.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита, с така поправеното съдържание, която да се връчи на страните, ведно с препис от решението.

Заповедта за защита да се изпрати на районното полицейско управление по настоящия адрес на извършителя и пострадалото лице, с препис от настоящото решение, и съпроводително писмо, в което да се посочи, че заповедта за защита се издава в поправка на очевидна фактическа грешка, допусната при постановяване на съдебното решение и издаване на предходната заповед за защита от 18.12.2019 г. по гр.д. № 17976/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІХ граждански състав, и не представлява заповед, която да съдържа нови мерки, наложени по отношение на ответника.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в седемдневен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

            Вярно с оригинала! ПК