Гражданско дело 1796/2019 - Решение - 19-07-2019

Решение по Гражданско дело 1796/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е   № 3087

 

гр. Пловдив, 19.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, Гражданско отделение, III граждански състав, в публично заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА

 

при секретаря Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1796 по описа за 2019 г. на Районен съд Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Предявен е отрицателен установителен иск с правна квалификация чл.124, ал.1 ГПК, от Д.М.С. срещу „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – гр. Пловдив, за признаване за установено, че ищецът не дължи на ответното дружество сумата от 7138,38 лв., представляваща сума, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за период 08.08.2018 г. – 29.08.2018 г. за обект с ИТН ******, находящ се в село ******, община ******, обл. ******, начислена с фактура № ******/29.01.2019 г.

         Ищецът твърди, че е клиент на ответното дружество, в качеството му на „краен снабдител”, като е регистриран с клиентски № ****** и получава доставки на ел. енергия в обект за потребление в село ******, община ******, област *****, регистриран като обект с ИТН ******. Посочва, че за периода от 08.08.2018 г. до 29.08.2018 г. му била начислена електрическа енергия, едностранно и допълнително на стойност 7138,38 лв., за която сума била издадена фактура № ******/ 29.01.2019 г. с падеж 04.02.2019 г. Посочва, че сумата била начислена поради установено неизмерване, непълно или неточно измерване на ел. енергия. Твърди, че не бил уведомяван за посочената едностранна корекция на сметката му. Поддържа, че претендираната сума била недължима, като начислена при начална липса на основание, не остойностявала реално доставената в имота ел. енергия. Оспорва констатациите на протокола от проверка на СТИ. Посочва, че електромерът бил монтиран на табло, извън имота, до което ищецът нямал достъп, тъй като се заключвало. Електромерните табла и електромерите били собственост на оператора на електроразпределителната мрежа – „ЕР Юг” Посочва, че за процесния период за същия обект на потребление с ИТН ****** от страна на ответното дружество била издадена друга корекционна фактура с № ******/ 04.12.2018 г. на същата стойност от 7138,38 лв. с ДДС на името на „Норд Ривър” ЕООД. Дължимостта на тази сума по фактурата от 04.12.2018 г. била оспорена по съдебен ред от дружеството „Норд Ривър” ЕООД, като по предявения иск било образувано гр.д. № 20178/ 2018 г. по описа на РС Пловдив, XXII гр.с. Поддържа, че една и съща сума за един и същи период се претендирала от двама различни потребители. Моли за уважаване на предявения иск и присъждане на сторените по делото разноски.

         В срока по чл.131, ал.1 ГПК е депозиран писмен отговор от ответното дружество „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД – гр. Пловдив, със становище за неоснователност на предявения иск. Посочва, че на 29.08.2018 г. била извършена проверка на клиент с ИТН ****** в село ******, с предназначение „******”. По време на проверката присъствал представител на клиента П.В.Л., който бил подписал констативния протокол, както и представител на РУ Труд – А. И. Н.. Твърди, че било установено, че са шунтирани токови вериги в междинен клеморед за вторична комутация, монтиран в таблото преди електромера, в следствие на което не се отчитала цялата консумирана електрическа енергия, като електромерът отчитал с отрицателна грешка от – 82,29%. След проверката била възстановена правилната схема на свързване. При проверката бил съставен констативен протокол № *****/29.08.2018 г. Начислено било допълнително количество електрическа енергия в размер на 37664 kWh, като дължимата сума в следствие на установеното непълно измерване възлизала на 7138,38 лв. за периода от 21.08.2018 г. до 29.08.2018 г. Поддържа, че съществувало законово основание за начисляване на процесната сума, че ответното дружество нямало задължение да доказва виновно поведение от страна на ищеца, както и че в ОУ на ЕВН Електроснабдяване бил предвиден изричен ред за уведомяване на клиентите при извършена корекция. Твърди, че предявеният иск по гр.д. № 20178/2018 г. бил признат от ответника, поради констатирана грешка по начисляване на сумата на друг потребител и фактурата била сторнирана. Моли за отхвърляне на предявения иск. Претендира разноски.

         Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл.235, ал.2 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         По предявения отрицателен установителен иск за недължимост на сума, начислена вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия, в тежест на ответника е да установи наличието на правно основание за плащането, а именно -  че между страните е налице валидно облигационно правоотношение по доставка и консумация на ел. енергия, че процесната сума е начислена по предвидения в ЗЕ и ПИКЕЕ ред, както и да докаже наличието на всички законови предпоставки за валидно упражняване на правото да осъществи едностранна корекция на сметката на потребителя на електрическа енергия за минал период.

 

 

 

         По делото не е спорно, че за процесния период ищецът е бил клиент на електроснабдителното дружество за обект на потребление, находящ се в село ******, община ******. Затова от значение за разрешаването на правния спор е дали ответникът е имал право да извърши едностранна корекция на сметката на потребителя за процесния минал период.

В трайната практика на ВКС, постановена по отношение на казуси, касаещи едностранни корекции, извършени за периоди от време, последващи влизането в сила на измененията на чл. 98а от Закон за енергетиката (ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)  се приема, че следва да бъде изоставена като неотговаряща на актуалната нормативна уредба предходната  практиката на ВКС, постановена  по реда на чл. 290 ГПК, но касаеща предшестващи времеви периоди, с която се поддържаше, че 1) липсва законово основание за извършване от доставчика на електрическа енергия на едностранна корекция на сметките на потребителите за минал период от време, без да е доказано виновно и противоправно въздействие от самия потребител върху средството за измерване; 2) клаузи от общите условия на електроснабдителните дружества, предвиждащи обективна отговорност за потребителя за констатирано неправилно функциониране на средството за измерване поради неравноправния им характер са нищожни по силата на чл.146, ал.1 ЗЗП и чл.26, ал.1 ЗЗД и не обвързват потребителите; 3) коригирането на сметките само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенергия от принадлежащите на доставчика средства за търговско измерване, без да е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане на ползваната енергия, е недопустимо, тъй като се нарушава принципът за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и установеният в чл.82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност.

С изменението на ЗЕ с ДВ бр.54/2012 г. в сила от 17.07.2012 г. е създадена нова т.6 на ал.2 на чл.98а ЗЕ, според която общите условия на крайния снабдител с електрическа енергия следва да съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. Предвиденото задължение за крайния снабдител с електрическа енергия в общите условия на договорите да посочи ред за уведомяване на клиента при извършване на едностранна корекция на сметка по чл.98а, ал.2, т.6 ЗЕ и да създаде правила по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, сочи на възможност за крайния снабдител да извършва едностранна корекция на сметките за предоставената електрическа енергия.

 С изменението на закона се въвежда нова уредба на обществените отношения, като следва да се приеме, че след изменението в Закона за енергетиката с ДВ бр.54/2012 г. съществува законово основание крайният снабдител да коригира едностранно сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия, без да трябва да доказва виновно поведение на абоната.

В този изричен смисъл решение № 111/17.07.2015 г., по т.д.№ 1650 по описа за 2014 г. на ВКС,  Търговска колегия, І отделение, решение № 173/ 16.12.2015 г., по търговско дело №3262/2014 г., второ търговско отделение на ВКС, решение № 203 от 15.01.2016 г. по т. д. 2605/2014 г. на 1 т.о., ВКС, решение № 104 от 16.08.2016 г. по т. д. 1671/2015 г. на 1 т.о., ВКС, решение № 118 от 18.09.2017 г. по т. д. № 961/2016 г. на II т.о., ВКС, решение № 115 от 20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г. на II т.о., ВКС.

В цитираната практика на ВКС се приема, обаче че доколкото се касае за едно законово предвидено изключение от общите правила на договорната отговорност, то съществуващото след измененията на ЗЕ с ДВ бр.54/2012 г. право на едностранна корекция от крайния снабдител ще бъде валидно упражнено, само ако са спазени всички кумулативно предвидени законови изисквания, както следва:

- Да е изпълнено изискването на чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ да бъдат приети Правила, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Тази законова делегация е изпълнена с приемането на Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обнародвани в ДВ. бр.98 от 12.11.2013 г. Действително с ДВ, бр.15 от 14.02.2017 г. ПИКЕЕ са отменени. Отмяната, обаче няма обратно действие, поради което и за едностранни корекции обхващащи период на доставяне на електроенергия от 12.11.2013 г. до 14.02.2017 г. това законово изискване е изпълнено. В този изричен смисъл решение № 118 от 18.09.2017 г. по т. д. № 961/2016 г. на II т.о., ВКС и решение № 115 от 20.09.2017 г. по т. д. № 1156/2016 г. на II т.о. на ВКС. Също така, следва да се отбележи, че макар с решение на ВАС № 13691/ 08.11.2018 г. по адм. дело № 4785/2018 г. да са отменени и останалите разпоредби на ПИКЕЕ – от чл.48 до чл.51, то действието на тази отмяна е за в бъдеще, като релевантен за преценката е периодът на доставяне на електроенергията, който подлежи на корекция, а не датата на издаване на фактурата за дължимата сума. Процесният период – 08.08.2018 г. – 29.08.2018 г. е преди посочената отмяна, поради което е налице обсъжданото законово основание за начисляване на електроенергията.

- Да е изпълнено изискването на чл. 98а, ал.2, т.6 ЗЕ крайният снабдител с електроенергия да приеме в общите си условия ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка. В трайната практика на ВКС се приема, че за да е спазено това изискване, клаузата в ОУ следва да е приета след измененията в ЗЕ, като не е достатъчно да съдържа общ ред за обмяна на кореспонденция с потребителя, а изрично да урежда нарочен ред за уведомяване на потребителя, специално за случаите на едностранна корекция. Неспазването на това условие е самостоятелно основание да се счете, че правото на едностранна корекция е ненадлежно упражнено и начислената сума е недължима. Така изрично решение №173/16.12.2015 г., по търговско дело № 3262/2014 г., II т.о., ВКС, решение № 203 от 15.01.2016 г. по т. д. № 2605/2014 г. на I т.о., ВКС, определение № 338 от 28.04.2016 г. по т. д. № 2463/ 2015 г. на ВКС, II т.о., определение № 443 от 26.05.2016 г. по т. д. № 2103 / 2015 г. на I т.о. на ВКС, определение № 232 от 12.03.2016 г. по т. д. № 1713/2015 г. на I т.о. на ВКС.

- Да е спазено всяко едно от специалните правила, предвидени в ПИКЕЕ за осъществяване на едностранна корекция, както следва:

·        Чл. 47 ПИКЕЕ - При извършване на проверка за изправност на техническото средство операторът на съответната мрежа съставя констативен протокол. Протоколът се подписва от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител. При отсъствие на клиента при съставянето на констативния протокол или при отказ от негова страна да го подпише, констативният протокол се подписва поне от двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа.

·        Чл. 48, ал.1  ПИКЕЕ - При липса на средство за търговско измерване, както и в случаите, когато при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване не измерва или измерва с грешка извън допустимата, операторът на съответната мрежа изчислява количеството електрическа енергия за период от датата на констатиране на неправилното/неточното измерване или неизмерване до датата на монтажа на средството за търговско измерване или до предходната извършена проверка на средството за търговско измерване, но не по-дълъг от 90 дни.

·        Чл. 48, ал.2 ПИКЕЕ - Когато при проверка на измервателната система се установи промяна на схемата за свързване, корекцията по ал. 1 се извършва само въз основа на констативен протокол за установяване намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията по чл. 47 ПИКЕЕ и е съставен в присъствието на органите на полицията и е подписан от тях.

·        Чл. 49 - 51 ПИКЕЕ - да бъде приложена предвидената методика за преизчисление, съответстваща на конкретната причина за неточно измерване или липса на измерване.

Както вече се спомена, безвиновната отговорност е изключение в гражданското право и за да се гарантира балансът на интересите в облигационното отношение и за да не се допуска неравноправно третиране на потребителите от страна на доставчика на услуги, който заема господстващо положение на пазара, ПИКЕЕ предвижда спазването на строго формална процедура при извършването на едностранна корекция на сметките. Всяко нарушение на процедурата злепоставя интересите на по-слабата страна в облигационното правоотношение и следва да се счита, че опорочава правото на доставчика на едностранна корекция на сметките за минал период и прави начислените суми недължими.

         В конкретния случай не е спорно между страните, че с фактура № ******/ 29.01.2019 г. на ищеца била начислена едностранно от ответника допълнителна сума за заплащане в размер на 7138,38 лв., представляваща дължима сума, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за електромер № ***** за период 08.08.2018 г. – 29.08.2018 г.

Периодът, за който е извършена едностранната корекция е след влизане в сила на измененията, извършени с ДВ бр.54/2012 г. в чл.98а, ал.6, т.2 от ЗЕ, поради което и следва да се приеме по гореизложените съображения, че ответникът е имал законово основание да извърши едностранна корекция на сметката на ищеца, поради установено неточно измерване на електромера, без да е необходимо да доказва виновно и противоправно вмешателство на потребителя върху средството за измерване.

Правото на едностранна корекция обаче не е надлежно упражнено, доколкото не са изпълнени всички посочени по-горе кумулативно изискуеми законови предпоставки.

         Не е изпълнено изискването на чл. 98а, ал.2, т.6 ЗЕ крайният снабдител  да приеме в общите си условия ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка. Не е спорно между страните, че последните действащи Общи условия на ответното дружество са от 2008 г. В разпоредбите от тях, касаещи едностранната корекция на сметки и уведомяването на потребителите не са внасяни последващи промени. Тоест, те не отговарят на изискването да са приети след промяната в чл. 98а, ал.2, т.6 ЗЕ. В съдържателен план в действащите към момента ОУ не се съдържат и изискуемите изрични и нарочни правила за реда за уведомяване на потребителите, специално в хипотезата на извършена едностранна корекция. В смисъл, че действащите ОУ на „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД не отговарят на законовите изисквания на чл. 98а, ал.2, т.6 ЗЕ е и трайната практика на ВКС - определение № 338 от 28.04.2016 г. по т. д. № 2463/2015 г. на ВКС, II т.о., определение № 443 от 26.05.2016 г. по т. д. № 2103/2015 г. на ВКС, I т.о. и цитираната в тях практика.

         На следващо място, не може да се приеме, че е спазено и изискването на чл. 47 ПИКЕЕ. От представения по делото констативен протокол /л.18/ и от разпита на свидетеля П. А. се установява, че проверката, при която е констатирано неточното измерване на техническото средство е извършена в присъствието на лицето П.В.Л., който е посочен като представител на ищеца. Свидетелят изяснява, че при извършването на проверката на 29.08.2018 г. е направен опит да бъде намерен потребителя Д.С., но същият не е бил открит. Служителите на електроразпределителното дружество открили съпругата на ищеца, но последната отказала да присъства при проверката, а вместо това извикала лицето П.Л., за което се твърди да е представител на дружеството, с което ищецът има договор за наем за електроснабдения имот. По делото обаче не се ангажираха в законовите преклузивни срокове присъствалият при проверката Л. да е представител на дружество, с което ищецът има наемни правоотношение, доколкото не се представи нито договор за наем с въпросното дружество, нито доказателства, че Л. е негов представител. Дори обаче такива доказателства да бяха ангажирани, съдът приема, че Л. не е представител на ищеца. Целта на разпоредбите на ПИКЕЕ е потребителят да разбере и да присъства при констатациите на проверката, за да може да упражни правото си на възражения при извършването й. Съдът намира, че присъствието на едно трето лице не е обезпечило по достатъчен начин правата на потребителя, който се явява по-слаба страна в правоотношението. При това положение, съдът приема, че ищецът не е надлежно присъствал, респективно не е надлежно представляван, при извършването на проверката, каквито за изискванията на ПИКЕЕ.

         Предвид констатираното ненадлежно упражняване на правото на едностранна корекция от страна на електроснабдителното дружество, следва да се приеме, че начислената сума е неправомерно начислена и като такава не се дължи. Затова предявения иск ще се уважи.

         По отношение на разноските:

         При този изход на спора право на разноски има ищецът на основание чл.78, ал.1 ГПК.  Ищецът е доказал заплащане на 285,54 лв. за държавна такса и 720 лева за адвокатски хонорар съгласно договор за правна защита и съдействие от 01.02.2019 г. По отношение на направеното от  ответника възражение по реда на чл.78, ал.5 ГПК за прекомерност на претендираното възнаграждение, съдът намира същото за неоснователно, доколкото адвокатският хонорар се доближава до минимално предвидения в чл.7, ал.2, т.3 от Наредба № 1/09.04.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и съответства на фактическата и правна сложност на делото.

         Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Д.М.С., ЕГН: **********, адрес: *** не дължи на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, сумата от 7138,38 лв., представляваща сума, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за период 08.08.2018 г. – 29.08.2018 г. за обект с ИТН ******, находящ се в село ******, община ******, обл. ******, начислена с фактура № ******/29.01.2019 г.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430 да заплати на Д.М.С., ЕГН: ********** сумата от общо 1005,54 лева (хиляда и пет лева и петдесет и четири стотинки), представляваща съдебно деловодни разноски пред районния съд.

         Решението може да бъде обжалвано от страните в двуседмичен срок от съобщаването му с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./В. К.

 

Вярно с оригинала.

К. К.