Гражданско дело 1499/2019 - Определение - 09-07-2019

Определение по Гражданско дело 1499/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №7650

 

                                             09.07.2019 г.,   гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, III граждански състав, в закрито съдебно заседание на девети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 1499 по описа на съда за 2019 г., констатира следното:

Производството е по реда на чл.129, ал.3 ГПК.

……………………………………………………………………………………………..

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 6289/28.01.2019 г., подадена от „ЕОС Матрикс” ЕООД, ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. „Рачо Петков – Казанджията” № 4-6 срещу С.П.Т., ЕГН: **********, адрес: ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1499 по описа за 2019 г. на Районен съд Пловдив, III граждански състав.

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 7287/13.08.2018 г., издадена по ч.гр.д. № 13027 по описа за 2018 г. на РС Пловдив, ХXII гр.с.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

            Препис от настоящото определение да се връчи на ищеца.

            След влизане в сила на настоящото определение препис от него, ведно с ч.гр.д. № 13027 по описа за 2018 г. на РС Пловдив, ХXII гр.с., поради отпадане на необходимостта от него.                                                                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./В. К.

 

 

Вярно с оригинала.

К.К.