Гражданско дело 14685/2019 - Разпореждане - 10-01-2020

Разпореждане по Гражданско дело 14685/2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 2763, 2020 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 10.01.2020 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14885 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            С разпореждане № 117777/11.12.2019 г. съдът е ………………………………………………………………………………………………

Ето защо съдът :

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

            ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. “Д-р Петър Дертлиев” № 25, против В.Д.Т. с ЕГН **********.

ОБЕЗСИЛВА издадената по ч. гр. д. № 3053 по описа на Районен съд - Пловдив, ХІІІ гр. с. за 2019 г. Заповед № 1697/22.22.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК.

            Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

             

СЪДИЯ :/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ