Гражданско дело 14685/2019 - Определение - 26-09-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 10639, 2019 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 26.09.2019 г. в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14685 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Предмет на делото са искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване на дължимостта на вземания, за които ищецът се е снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 3053 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІІ гр. с., за която с разпореждане от закрито заседание на 19.07.2019 г. заповедният съд е приел, че е редовно връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, поради което със същото разпореждане на заявителя – ищец по настоящото дело, е било указано да предяви иск относно вземанията си. Съобщението на това разпореждане е получено от дружеството на 01.08.2019 г., а исковата молба, по която е образувано настоящото дело е получена в Служба “Регистратура” на Районен съд – Пловдив на 16.09.2019 г., т. е. след изтичане на срока по чл. 415, ал. 1 ГПК. Следователно исковата молба е просрочена, а предявените установителни искове – недопустими, поради което на основание чл. 130 ГПК исковата молба следва да бъде върната.

            По изложените съображения съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. “Д-р Петър Дертлиев” № 25, против В.Д.Т. с ЕГН **********.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

 

          Вярно с оригинала!

          ММ