Гражданско дело 1437/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 1437/2019г.

                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 2777

 

                                      гр. Пловдив, 03.07.2019 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  тридесети май    две хиляди и  деветнадесета година в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №  1437  по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :

…………………………………………………………………………………….

         Ето защо  съдът

 

 

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете  Е. М.,  ЕГН  **********  се предоставя на майката  Д.Н.Д., ЕГН ********** ***   до настъпване на обстоятелства от значение за изменение или прекратяване на това обстоятелство, КАТО  СЕ  ОПРЕДЕЛЯ  МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

За бащата  В.С.М., ЕГН ********** ***   се определя режим на лични отношения с детето  Е. М.,  ЕГН  **********,  както следва: бащата ще има право да вижда  и взема детето при себе  си  всяка първа и трета събота  от месеца от 09.00 ч. до 18.00 ч. на съответния ден, както и всеки вторник, считано от 17.00 ч. с преспиване в дома на бащата, до 18.00 ч. на следващия ден / сряда/, както и петнадесет дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА  В.С.М., ЕГН ********** ***    да  заплаща на малолетното си дете  Е. М.,  ЕГН  **********   чрез неговата майка и законен представител    Д.Н.Д., ЕГН **********         месечна издръжка в размер на  230,00 /двеста и тридесет/ лева, считано от 25.01.2019г. до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване,  на основание чл. 143 от СК, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА   В.С.М., ЕГН ********** ***   да заплати по сметка на ПдРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху определената издръжка за детето в  размер на  165,60 /сто шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки / лева.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

           

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР