Гражданско дело 13833/2019 - Определение - 12-09-2019

Определение по Гражданско дело 13833/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 10058

12.09.2019 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на дванадесети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13833 по описа на съда за 2019г., намира следното:

**********************************************************************************************************************************************************************************

Водим от горното и на основание чл. 130 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА искова молба с вх. № ********., подадена от „ОТП факторинг България“ ЕАД- цесионер на вземания от „Банка ДСК“ АД,  срещу Г.П.Б. като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 13833 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив, XIV гр.с. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните чрез процесуалните представители.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                          /Тоско Ангелов/

 

Вярно с оригинала.

Р.М.