Гражданско дело 13/2019 - Определение - 22-07-2019

Определение по Гражданско дело 13/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 8225

 

               гр. Пловдив. 22.07.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, Гражданско отделение, IX граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АННА ДЪБОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 13/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

 

……………………………………………………………….

Така мотивиран и на основание чл. 248, ал. 1 ГПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ на основание чл. 253 ГПК определение от 31.01.2019 г., постановено в открито съдебно заседание, с което съдът е указал на молителката В.Д. разликата между молбата за защита и молбата за незабавна защита; указал е на последната да посочи изрично дали оттегля молбата за защита, като е предоставил едноседмичен срок за изпълнение на указанията.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК във вр. с § 1 от ЗР на ЗЗДН производството по гр.д. № 13/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, IX граждански състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се връчи на страните.

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ А.Дъбова

Вярно с оригинала.

ТР