Гражданско дело 1261/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Гражданско дело 1261/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 3063/ 18.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети юни 2019 г., в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 1261 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

………………………………………..

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Г.А. - Ш. ***, ЕГН **********  и  Н.  С.  Ш. ***, ЕГН **********,  сключен в гр. П. на   ******** г. с Акт № ********** г. на Община П.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 Страните се споразумяват, че след прекратяване на брака им, упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете – С. Н. Ш.  с ЕГН ********** да бъде предоставено на майката - М.Г.А. - Ш., ЕГН **********, като местоживеенето на детето С. Н. Ш.  с ЕГН ********** се определя при  майката, която ще упражнява родителските права върху него.

 Страните уговарят следните мерки на лични отношения на бащата Н.  С.  Ш., ЕГН ********** с детето С. Н. Ш.  с ЕГН **********:

Бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 18 ч. часа в петък до 17 ч. часа в неделя – с две преспивания в дома на бащата, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с годишния отпуск на майката; за коледните празници всяка четна Коледа за времето от 10 ч. на 24,12, до 17 ч. на 26,12, детето ще бъде при бащата, а всяка нечетна – при майката; за новогодишни празници всяка нечетна Нова година за времето от 10 ч. на 30,12, до 17 ч. на 01,01, следващата година детето ще бъде при бащата, а всяка четна – при майката; за великденските празници всяка четна година детето ще бъде при майката, а всяка нечетна за времето от 10 ч. на Велики четвъртък до 17 ч. на Велики понеделник ще бъде при бащата; бащата може да присъства на рождения ден на детето – *****.

- След прекратяване на брака бащата  Н.  С.  Ш., ЕГН **********  ще заплаща на детето си С. Н. Ш.  с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.Г.А. - Ш., ЕГН **********  месечна издръжка в размер на 300,00 /триста/ лева  считано от 23,01,2019 г., до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане, като за периода от 23,01,2019 г. до 31,05,2019 г. се приспадне сумата от по 130 лв. месечно, платени от бащата до момента; бащата ще заплаща и таксите за курсове по а. е. на детето в размер на пет вноски годишно по 100 лв., като следва да заплати на майката две вноски по 100 лв., за периода от 23,01,2019 г. до момента, като при изменение на размера на таксата, майката се задължава да уведоми бащата за това изменение и той да го заплаща; бащата ще заплаща и таксата на детето за курсове по а., възлизащи на 4 лв. на посещение, като в случай на увеличение на тази такса майката ще уведомява бащата и той ще я заплаща, като дължимите суми за издръжка и за такси ще се заплащат от бащата по посочена от майката банкова сметка.

 ***, че са здрави и работоспособни и не си дължат един на друг издръжка след прекратяване на брака.  

            Страните заявяват, че след прекратяване на брака, ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., **************** се предоставя на Н.  С.  Ш., ЕГН **********.

 След развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – А., без добавката „Ш.“.

В дял на съпругата М.Г.А. - Ш., ЕГН **********  се възлага и същата става едноличен собственик на лек автомобил марка „Пежо 206“ с рег .№ ***********, рама № **********.

В дял на съпруга Н.  С.  Ш., ЕГН ********** се възлага и същият става едноличен собственик на лек автомобил марка „Мазда 626“ с рег. № ********, рама № ***********.

Страните няма да си дължат уравнение на дяловете един на друг.

Разноските остават в тежест на страната, която ги е направила.

ОСЪЖДА  М.Г.А. - Ш., ЕГН **********    да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 30,00 лв. (тридесет  лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА  М.Г.А. - Ш., ЕГН ********** *** местен данък в размер на 25,00 / двадесет и пет/ лева.

ОСЪЖДА Н.  С.  Ш., ЕГН **********   да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 232,00 лв. (двеста тридесет и два), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Н.  С.  Ш., ЕГН ********** *** местен данък в размер на 7,50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР