Гражданско дело 12578/2019 - Определение - 26-09-2019

Определение по Гражданско дело 12578/2019г.

П Р О Т О К О Л

Определение №10652/26.09.2019 г.

 

Година 2019                                                                                       гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХХII  граждански състав

На двадесет и шести септември                                                      2019 година

В  публично заседание в следния състав:

 

                                                           Председател: ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

Секретар: Марина Кънева

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр.   дело    12578 по  описа за 2019 година.

На поименното повикване в  11:00  часа се явиха:

 

Молителят В.И.Т., редовно призована, не се явява лично.

Молителят М.К.Т., редовно призована, не се явява лично.

Ответникът Й.Г., редовно призован, не се явява лично. Явява се а. А., п. от а. Д., представи се пълномощно.

*************************************************************

Предвид изложените мотиви,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ВРЪЩА молба на В.И.Т. и М.К.Т., с която търсят защита по Закона за защита от домашното насилие  срещу Й.Г..

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №12578/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, XXII граждански състав.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок, който за ответника тече от днес, а за молителите от връчване на съобщението, ведно с препис от определението на съда.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 11:09  часа.

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ Л. Митрева

 

                                              СЕКРЕТАР:/п./ М. Кънева

Вярно с оригинала.

М.К.