Гражданско дело 12308/2019 - Определение - 29-07-2019

Определение по Гражданско дело 12308/2019г.

             ОПРЕДЕЛЕНИЕ №8529

 

             29.07.2019 г., гр. Пловдив

 

Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, ХXII състав, в закрито заседание на 29.07.2019 г., в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Митрева

 

 след като разгледа докладваното гр.д. № 12308/2019 г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.422, вр. с чл.415  ГПК.

……………………………………………

            Така мотивиран и на основание чл.119, ал.3 ГПК, Пловдивският районен съд

 

                                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 12308/2019г. по описа на Районен съд-Пловдив, ХXII състав.

            ИЗПРАЩА делото на Районен съд – гр. П. по подсъдност.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

   Районен съдия: /п/

                                                                                         /Людмила Митрева/           

Вярно с оригинала.

В.С.