Гражданско дело 1226/2019 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 1226/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 2745              02.07.2019 година                 град Пловдив

 

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на осемнадесети юни  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

 

при участието на секретаря Радка Цекова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1226 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12- 19 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН). 

……………………………………………………………………………………..

Водим от горното и на основание чл. 15, във вр. с чл. 5 ал. 1, точки 1  3 и 4 във вр. с чл. 16 ал. 1 от ЗЗДН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ЗАДЪЛЖАВА Г.В.П., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършването на всякакъв акт на физическо и/ или психическо насилие по отношение на З.В.К., ЕГН ********** *** и м. В. Г. П., ЕГН **********.

ЗАБРАНЯВА на Г.В.П., ЕГН ********** ***, да приближава З.В.К., ЕГН ********** *** и м. си син В. Г. П., ЕГН **********, жилището им, местоработата им и местата им за социални контакти и отдих, за срок от 6 (шест) месеца, считано от постановяване на настоящото решение – 02.07.2019 г.

ВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на м. д. В. Г. П. с ЕГН ********** при неговата майката З.В.К. с ЕГН **********, за срок от 6 (шест) месеца, считано от постановяване на настоящото решение – 02.07.2019 г.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита, в която да се впише предупреждението по чл. 21 ал. 2 от ЗЗДН, препис от която, ведно с препис от решението да се връчи на страните, на съответното РУ „Полиция”.

ОСЪЖДА Г.В.П., ЕГН ********** ***, да заплати глоба в размер на 200 (двеста) лева по сметка на ПдРС, в полза на бюджета на съдебната власт.

ОСЪЖДА Г.В.П., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ПдРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 25 (двадесет и пет) лева. 

ОСЪЖДА Г.В.П., ЕГН ********** ***, да заплати на З.В.К., ЕГН ********** сумата от 762 лева разноски за адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в 7- дневен срок от връчването му на страните.

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Николай Стоянов

Вярно с оригинала! РЦ