Гражданско дело 12023/2019 - Определение - 23-07-2019

Определение по Гражданско дело 12023/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8239                            23.07.2019г.                       град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12023 по описа на съда за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            

Производството по делото е образувано по молба от С.О.Й., ЕГН **********  против С.Т.Н., роден на ****, по Закона за защита от домашното насилие.

Съгласно разпоредбата на чл.7 ЗЗДН компетентен да наложи мярка за защита е  районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице. От служебно изготвената справка по Наредба № 14/2009г. е видно, че пострадалата С.О.Й. е с постоянен и настоящ адрес ***, поради което компетентен да се произнесе по молбата на пострадалата е Районен съд Пазарджик.

Поради това съдът намира, че производството по делото следва да се прекрати и делото да се изпрати на местно компетентния Районен съд Пазарджик.

По изложените съображения и на основание чл.118, ал.2 ГПК, във връзка с чл.7 ЗЗДН съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 12023 по описа на ПРС за 2019г.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд Пазарджик, по подсъдност.

 

               Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

 

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:п

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП