Гражданско дело 11859/2019 - Определение - 26-07-2019

Определение по Гражданско дело 11859/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

    8427                                 26 юли  2019 год.                      Гр.   Пловдив

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение XVІI състав

в закрито заседание

на 26.07.2019 година 

в състав:

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 19716 по описа на Пловдивският районен съд за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

С молба от 23,07,2019 г. ищецът заявява, че оттегля предявения иск.  

Предвид направеното волеизявление от ищеца за оттегляне от предявения иск, е налице десезиране на ПдРС и на основание чл. 232 ГПК съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено. 

Воден от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 11859/2019 г. по описа на Пловдивския районен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Н.С.

 

Вярно с оригинала.

К.К.