Гражданско дело 11845/2019 - Определение - 25-07-2019

Определение по Гражданско дело 11845/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8328

 

            гр. Пловдив. 25.07.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, Гражданско отделение, IX граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АННА ДЪБОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 11845/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 232, ал. 1 ГПК.

…………………………………………………………………………..

Така мотивиран и на основание чл. 232, ал. 1 ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232, ал. 1 ГПК производството по гр.д. № 11845/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, IX граждански състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд - Пловдив.

Препис от определението да се връчи на ищеца.        

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Анна Дъбова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.