Гражданско дело 11777/2019 - Определение - 22-08-2019

Определение по Гражданско дело 11777/2019г.

             ОПРЕДЕЛЕНИЕ №9443

 

             22.08.2019 г., гр. Пловдив

 

Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, ХXII състав, в закрито заседание на 22.08.2019 г., в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Митрева

 

 след като разгледа докладваното гр.д. № 11777/2019 г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.422, вр. с чл.415  ГПК.

………………………………………………..

Така мотивиран и на основание на чл. 15, ал. 1 ГПК, вр. чл. 19, ал. 1 ГПК, Пловдивският районен съд

                                     

            О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 11777/2019 г. по описа на Пловдивския районен съд, образувано по искова молба от „Крупал Кънстракшън“ ЕООД, ЕИК 200995448 срещу „АРХ Ситистрой“ ЕООД, ЕИК 202737005, поради неподведомственост.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

   Районен съдия:/п/

                                                                                         /Людмила Митрева/                                                                       

Вярно с оригинала.

В.С.