Гражданско дело 11687/2019 - Определение - 18-07-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    8026

 

гр. Пловдив, 18.07.2019.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, I-ви гр. състав, в закрито заседание  на осемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11687/2019г. по описа на ПРС, I-Ви гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по молба, подадена от А.А.Н., ЕГН ********** *** срещу Л.А.С., ЕГН ********** *** регулация, с която се иска издаване на заповед за защита, поради извършено спрямо нея домашно насилие от страна на ответника.

На 17.07.2019г. е депозирана молба от молителката, с която заявява, че оттегля молбата - предмет на разглеждане по делото, и моли производството на осн. чл. 232 от ГПК да се прекрати.

Съдът, като разгледа така подадената молба за оттегляне на молбата, намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 232 ГПК ищецът може да оттегли исковете, без да се иска съгласие на ответника, ако го стори до приключване на първото по делото  с.з..

Предвид дотук изложеното съдът намира, че са налице условията по чл. 232 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 11687/2019г. по описа на ПРС, I-ви гр. състав на основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне от страна на молителя А.А.Н., ЕГН ********** *** срещу Л.А.С., ЕГН ********** *** регулация, молба с която се иска издаване на заповед за защита, поради извършено спрямо нея домашно насилие от страна на ответника.

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните..

Препис от определението да се връчи на страните.

 

                          Районен съдия: /п./ Анета Трайкова

 

          Вярно с оригинала!

          ММ