Гражданско дело 11637/2019 - Определение - 18-07-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 68955, 2019 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 18.07.2019 г. в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11637 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Производство по подсъдността.

          Предмет на делото са искове срещу потребител, които съобразно правилото на чл. 113 ГПК се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настояща адрес – по постоянния.

          При извършената от съда служебно справка в НБД „Население” се констатира, че ответникът е заявил в регистрите на населението настоящия си адрес в гр. Сопот, което селище е в района на Районен съд – ........ Следователно последният е местнокомпетентен да разгледа настоящото дело, с оглед на което и тъй като за спазването на тази подсъдност съгласно 119, ал. 3 ГПК съдът следи служебно, то на основание чл. 118 ГПК производството като недопустимо следва да бъде прекратено и делото следва да бъде препратено на съда по настоящия адрес на ответника.

          По изложените съображения съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 11637 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2019 г.

          ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен съд – ........

          Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната.

          На основание чл. 7, ал. 2 ГПК преписи на настоящото определение да се връчи на ищеца.

 

СЪДИЯ : /п./ Таян Букова

 

          Вярно с оригинала!

          ММ