Гражданско дело 11635/2019 - Определение - 25-07-2019

Определение по Гражданско дело 11635/2019г.

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 8365                       25.07.2019 г.                                    гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, V гр. състав, в закрито заседание на 25.07.2019 г. в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11635/2019 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на „ОТП Лизинг” ЕООД против ЗК ”Нов път”, с която е предявен установителен иск по чл. 422, вр. с чл. 415 ГПК за признаване дължимостта на сумата, за която е издадена заповед по чл. 417 ГПК по ч.гр.д. № 18342/2018 г. на ПРС – 45 854,06 евро – главница по запис на заповед.

Предявеният иск не е родово подсъден на ПРС, според правилото на чл. 104, т. 4 ГПК. Размерът на цената на иска възлиза на търсената главница, което изключва възможността сезираният Районен съд да се произнесе по него.

Делото следва да бъде изпратено по подсъдност на компетентния Окръжен съд- Пловдив, а настоящото  производство – да бъде прекратено.

Така мотивиран и на основание чл. 118, ал. 2, вр. с ал.1, вр. с чл. 104, т.4 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 11635/2019 г. по описа на ПРС, V гр.с.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

Препис от Определението да се връчи само на ищеца, чрез пълномощника адв. Б., на съдебния адрес.

 

След влизане в сила на Определението, делото да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала.

ПМ