Гражданско дело 1134/2019 - Решение - 23-07-2019

Решение по Гражданско дело 1134/2019г.

                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3143

 

                                      гр. Пловдив, 23.07.2019 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на двадесети юни   две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1134   по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :

…………………………………………………………………………………..

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетните деца  Н.  И.  К., ЕГН **********  и  С.  И. К., ЕГН **********  се предоставя на майката Г.   В.  К., ЕГН ********** ***   до настъпване на обстоятелства от значение за изменение или прекратяване на това обстоятелство.

ОПРЕДЕЛЯ СЕ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на  децата Н.  И.  К., ЕГН **********  и  С.  И. К., ЕГН ********** при майката  Г.  В.  К., ЕГН **********.

За бащата  И.   Н.К., ЕГН ********** ***   се определя режим на лични отношения с  децата Н.  И.  К., ЕГН **********  и  С.  И. К., ЕГН **********   както следва     бащата ще има право да вижда и взема децата  при себе си през първите 6 месеца от влизане в сила на Решението -  всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 ч. до 17.00 ч. в събота и от 10.00 ч.   до 17.00 ч. в  неделя без преспиване при бащата, а след  това -  всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя с преспиване при бащата, както и в продължение на двадесет дни през лятото, несъвпадащи с отпуска на майката.

ОСЪЖДА  И.   Н.К., ЕГН ********** ***   да  заплати на малолетното си дете  Н.  И.  К., ЕГН **********    чрез неговата майка  и законен представител Г.В.  К., ЕГН **********    месечна издръжка в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева, считано от  21.01.2018г. до  завеждане на иска – 21.01.2019г. на основание чл. 149 от СК, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 150,00 лева до пълния предявен размер от 250,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА    И.   Н.К., ЕГН ********** ***   да  заплаща   на малолетното си дете  Н.  И.  К., ЕГН **********    чрез неговата майка и законен представител Г.В.  К., ЕГН **********    месечна издръжка в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева,     на основание чл. 143 от СК, считано от  завеждане на иска – 21.01.2019г. до настъпване пълнолетие от детето или на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 150,00 лева до пълния предявен размер от 250,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА  И.   Н.К., ЕГН ********** ***   да  заплати на малолетното си дете  С.  И. К., ЕГН **********      чрез неговата майка  и законен представител  Г.В.  К., ЕГН **********    месечна издръжка в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева, считано от 21.01.2018г. до  завеждане на иска – 21.01.2019г. на основание чл. 149 от СК, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 150,00 лева до пълния предявен размер от 200,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА   И.   Н.К., ЕГН ********** ***    да  заплаща   на малолетното си дете   С.  И. К., ЕГН **********      чрез неговата майка  и законен представител  Г.В.  К., ЕГН **********   месечна издръжка в размер на  150,00 /сто и петдесет/ лева на основание чл. 143 от СК, считано от  завеждане на иска – 21.01.2019г. до настъпване пълнолетие от детето или на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 150,00 лева до пълния предявен размер от 200,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА   И.   Н.К., ЕГН ********** ***   да заплати по сметка на ПдРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху определената издръжка за децата в общ  размер 216,00 /двеста и шестнадесет / лева.

ОСЪЖДА  И.   Н.К., ЕГН ********** ***  да заплати на   Г.   В.  К., ЕГН ********** ***    направените по делото разноски в размер на  27,00 /двадесет и седем/ лева.

ОСЪЖДА Г.   В.  К., ЕГН ********** ***  да заплати на а. Ж. Д. М. от А. к. – гр. П. с адрес – гр. П., ************** сумата от 100,00 /сто/ лева по чл. 38 от Закона за адвокатурата.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР